СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1568
Публикувана на: 21-1-2014
7 клас
Задача 1567
Даден е триъгълник АBC, отсечката СМ е медиана в него( М е върху АB), точката N е от страната на АС, такава че AN : NC=1 :2. Точка G е пресечна точка на CM и BN. Ако лицето на триъгълника ABC е 60 кв. см. намерете: А/ лицето на четириъгълника АМGN, Б/отношението CP:BP, ако P е пресечната точка на AG и BC
Публикувана на: 18-1-2014
10 клас
Задача 1566

В триъгълник ABC aко върху  страните AB   и  BC  са взети съответно точките M  и N ,като BM=BN . През М е построена права перпендикулярна на BC , а през N,  перпендикулярна на AB .Тези прави се пресичат в точка О.Правата BO пресича AC в точка P  и я дели на отсечки AP=5 и PC=4.Намерете дължината на отсечката BP,ако BC=6.

Публикувана на: 17-1-2014
10 клас
Задача 1565

Върху хипотенузата на правоъгълен триъгълник ABC са взети точките К и L, така че AK = KL = LB. Да се намерят ъглите на триъгълник ABC, ако е известно, че CK  e  CL

Публикувана на: 17-1-2014
5 клас
Задача 1564

Даден е правоъгълен паралелепипед с обем V = 2520 куб. см и височина h. Намерете лицето на основата B, ако: 
а)  h = 1,8 дм       b)  h = 0,28 m     в) h = 12,6 см      г) h = 70 мм.

 

Публикувана на: 16-1-2014
7 клас
Задача 1563

Разстоянието градовете А и В е 260 km. В 8 h от В за А  тръгнал камион със скорост 80 km/h, а в 9 h от А за В тръгнала лека кола със скорост 100 km/h. В колко часа двете превозни средства са се срещнали?

 

Публикувана на: 14-1-2014
9 клас
Задача 1562

В успоредник ABCD  т. М е от диагонала BD,  като BM:DM = 1:3. Правата AM пресича страната BC в т. N и продължението на DC в т. P. Намерете отношението на лицата на триъгълника ABN и триъгълника PCN.

Публикувана на: 13-1-2014
9 клас
Задача 1561

Даден е триъгълник ABC,за който |AB|=c, |BC|=a, |CA|=b. Ако т. M е от AB, така че AM : BM = 2:1. Изразете дължината на отсечката CM чрез дължините на страните на триъгълник ABC.

Публикувана на: 13-1-2014
9 клас
Задача 1560

В успоредник ABCD т. М е среда на страната AB, a т. N е от диагонала AC като AN:NC = 1:2.  Докажете, че точките D, N и M лежат върху една права и намерете отношението DN:NM.

Публикувана на: 13-1-2014
7 клас
Задача 1559

Басейн се изпразва от оточен канал за 12 часа. Колко време е минало от отварянето му ако водата в басейна е била 1/3 от обема му?

Публикувана на: 11-1-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo