СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: неравенства
Задача 1876

Намерете за кои стойности на параметъра а са еквивалентни неравенствата

(a - x)2 - (x + 2)(x - 1)  <  2a(a - x) + x               и         2(x - 2a) > a2 + 2

 

Публикувана на: 06-4-2015
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 1875

По време на екскурзия ученици са разпределени в четири спални помещения с лица 56кв.м, 49кв.м, 42кв.м, 35кв.м. Броят на учениците в спалните бил правопорпорционален на техните лица. По колко ученика са разпределени в помещенията, ако в най-голямото от тях поставили 6 ученика повече, отколкото в най-малкото?

Публикувана на: 05-4-2015
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 1874

За първото тримесечие завод изпълни 26% от годишния план, а количествата продукция, изпълнени за второто, третото и четвъртото тримесечие са в отношение 6,5:7,8:8,1. Определете колко процента е преизпълнил плана си този завод, ако през втрото тримесечие е дал продукция пъти по-голяма отколкото през първото.

Публикувана на: 05-4-2015
6 клас
Задача 1873

Правоъгълен паралелепипед с измерения а : b = 4 : 3 и b : с = 2 : 5. Сборът на всичките му ръбове е 23,2 дм. Намерете повърхнината и обема му.

Публикувана на: 03-4-2015
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 1872

Трима професори написали сборник от задачи по математика. Хонорарът за сборника те си разделили в отношение 8:6:5. Ако този хонорар беше разпределен в съотношение 7:5:4, то един от професорите щеше да получи 250лв. повече, отколкото е получил в действителност. По колко лева е получил всеки от тримата автори на сборника?

Публикувана на: 03-4-2015
4 клас
Категория: Коя е цифрата
Задача 1871

Данчо записал естествените числа започвайки от 2 през 3 : 2 , 5 , 8 , 11, ...............

а) Колко числа е написал до първото написано трицифрено число ? А колко цифри ?

б) Ако е написал  точно 99 цифри кое е последното написано от него число ?

 

Публикувана на: 31-3-2015
4 клас
Категория: Коя е цифрата
Задача 1870

Записах в редичка естествените числа от 1 до 2012 включително.Хикс изтри всички числа в редичката от 93 до 215 включително.

а) Колко са числата останали в редичката след изтриването

б) Колко са цифрите в редичката след изтриването

в) Коя е цифрата на поциция №2012 в редичката след изтриването

г) Колко пъти в редичката участва цифрата 3

Публикувана на: 31-3-2015
5 клас
Задача 1869

В правоъгълен участък с дължина 10 метра и ширина 5 метра са засадени 51 ябълкови дръвчета, на всяко от които има повече от 25 ябълки. Да се докаже, че в участъка може да се намери квадратна част с лице 1кв. м., в която има най-малко 52 ябълки.

Публикувана на: 29-3-2015
5 клас
Задача 1868

В една ферма отглеждат кокошки, крави и прасета. Те имат общо 100 глави и 250 крака. Прасетата са повече от кравите, броят на които е нечетно двуцифрено число. Да се намери по колко животни има от всеки вид.

Публикувана на: 29-3-2015
5 клас
Задача 1867

Периметъра на успоредник АВСD е 1,6 дециметра. Дължините на страните му в сантиметри са различни четни числа и едната му височина е 45 милиметра. Върху страната ВС е взета точка Р, а К е точка от отсечката АР, такава че АК = 3КР.  Да се намерят в кв. см. лицата на триъгълниците АDК и ВСК.

Публикувана на: 29-3-2015
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo