СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1864

В една ферма отглеждат кокошки, крави и прасета. Те имат общо 100 глави и 250 крака. Прасетата са повече от кравите, броят на които е нечетно двуцифрен число. Да се намери по колко животни от трите вида има.

Публикувана на: 20-3-2015
7 клас
Категория: Геометрия, медиана
Задача 1863

Триъгълник ABC (ъгъл C = 90 гр. ) е равнобедрен. Медианата към страната AB пресича AB в т. D. Върху правата CD е избрана т.M, така че D е между C и M и ъгъл AMB = 120 гр.

Публикувана на: 08-3-2015
7 клас
Задача 1862

В триъгълник ABC точка N е от страната AB и е на разстояния, равни на 13 см, и от страната CA, и от страната CB. Намерете големината на ъгъл ACB, ако CN = 26 см.

Публикувана на: 08-3-2015
7 клас
Задача 1861

Триъгълник ABC е равнобедрен с основа AB и бедра, равни на 10см. Разстоянията от точка P от AB до бедрата на триъгълника са 5 см и 3см. Намерете:

a)  лицето на триъгълник ABC;
б)  височината към бедрото на триъгълника.

Публикувана на: 08-3-2015
7 клас
Задача 1860

Симетралата на страната AB на триъгълник ABC пресича AC в точка N. Ако ъгъл ACB=120 градуса и ъгъл ABN=20 градуса, докажете, че BN е ъглополовящата на ъгъл ABC.

Публикувана на: 08-3-2015
12 клас
Задача 1859

  В ампула от 2 милилитра вода имаме 20 милиграма натриев хлорид. Колко милилитра вода трябва да използваме за да получим 10 микрограма натриев хлорид в един милилитър вода?

Публикувана на: 04-3-2015
7 клас
Задача 1858
Върху катета ВС на правоъгълен равнобедрен триъгълник АВС(<С=90) външно за триъгълника. Е построен равностранен триъгълник BDC. Отсечките АD и ВС се пресичат в т.Р. Ъгъл CPD e равен на: А/105 Б/120 В /95 Г/ не може да се определи
Публикувана на: 04-3-2015
7 клас
Задача 1857

Докажте че  един триъгълник е равнобедрен тогава и само тогава,когато две от ъглополовящте му са равни?

Публикувана на: 23-2-2015
8 клас
Задача 1856

а) чрез заместване 
| 2y - x = -5
| y = 1 - 3x

Публикувана на: 23-2-2015
7 клас
Категория: триъгълник
Задача 1854

През върха В на равнобедрен триъгълник АВС АС=ВС успоредно на ъглополовящата на ъгъл АСВ е построена права, която пресича правата АС в точка N. Периметърът на триъгълника АВN е 24 см., периметърът на триъгълник СВN е 16 см и ВN е равно на 6 см. Намерете периметъра на триъгълника АВС.

Публикувана на: 15-2-2015
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo