СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12 клас
Категория: стериометрия
Задача 1573

Основите на пресечена пирамида са равностранни триъгълници със страни 5см и 3см, а един от околните ръбове е 1см и е перпендикулярен към равнината на основата. Намерете околната повърхнина и обема на пирамидата.

Публикувана на: 22-1-2014
12 клас
Категория: Стереометрия
Задача 1572

Лицето на основата на конус е 1386 dm2, а лицето на осното му сечение е 420 dm2. Намерете обема на конуса.

Публикувана на: 21-1-2014
12 клас
Задача 1571

Радиусът на цилиндър е 50cm, а развивката на околната му повърхнина е квадрат. Намерете обема на цилиндъра.

Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1570

Дадено е числото 23.54(173+ 210+37) + 25.53(53+254-6.7.8) + 13(17+2.5 -3). Кое от следните твърдения е вярно?

A) Последните три цифри са 2,5,2
Б) Последните две цифри са 1, 4;
В) Числото се дели на три и на пет;
Г) последните три цифри са 3, 1, 2.

Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1569
Публикувана на: 21-1-2014
6 клас
Категория: Бройни системи
Задача 1568
Публикувана на: 21-1-2014
7 клас
Задача 1567
Даден е триъгълник АBC, отсечката СМ е медиана в него( М е върху АB), точката N е от страната на АС, такава че AN : NC=1 :2. Точка G е пресечна точка на CM и BN. Ако лицето на триъгълника ABC е 60 кв. см. намерете: А/ лицето на четириъгълника АМGN, Б/отношението CP:BP, ако P е пресечната точка на AG и BC
Публикувана на: 18-1-2014
10 клас
Задача 1566

В триъгълник ABC aко върху  страните AB   и  BC  са взети съответно точките M  и N ,като BM=BN . През М е построена права перпендикулярна на BC , а през N,  перпендикулярна на AB .Тези прави се пресичат в точка О.Правата BO пресича AC в точка P  и я дели на отсечки AP=5 и PC=4.Намерете дължината на отсечката BP,ако BC=6.

Публикувана на: 17-1-2014
10 клас
Задача 1565

Върху хипотенузата на правоъгълен триъгълник ABC са взети точките К и L, така че AK = KL = LB. Да се намерят ъглите на триъгълник ABC, ако е известно, че CK  e  CL

Публикувана на: 17-1-2014
5 клас
Задача 1564

Даден е правоъгълен паралелепипед с обем V = 2520 куб. см и височина h. Намерете лицето на основата B, ако: 
а)  h = 1,8 дм       b)  h = 0,28 m     в) h = 12,6 см      г) h = 70 мм.

 

Публикувана на: 16-1-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo