СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Категория: Функции
Задача 1986

Намерете разстоянието от пресечната точка на графиките на функциите  y1 = -3x + 2  и  y2 = -2x + 5   до абцисната ос.

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1985

Намерете координатите на пресечните точки на графиките на функциите y1 = x и  y2 = x + 2

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1984

Ако f (х) = I х - 3 I ,  намерете корените на уравнението  f(х2) = f (1)   

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1983

Ако f(х) = 2х + 3 , намерете корените на уравнението   f (х-1) . f (х-2) =  f (1)

Публикувана на: 10-2-2016
7 клас
Задача 1982

Числото на Криси

Криси намислила едно цяло число N и извършила следните операции:

- към числото N  прибавила числото 6;

- получения сбор умножила по N

- към полученото произведение прибавила 9 и означила новото число с М

а) Ако полученото от Криси число М е едно от числата3, 6, 9 и 15, кое е то?

б) Коя е най-малката стойност на М, която може да се получи по правилото на Криси?

 

Публикувана на: 09-2-2016
6 клас
Задача 1981

Правилна триъгълна пирамида ABCM

основа - триъгълник ABC

Основа b = 4см

Околен ръб MA = 8 см

Сборът на всички ръбовe =?

Публикувана на: 08-2-2016
6 клас
Категория: пи
Задача 1980
Публикувана на: 08-2-2016
5 клас
Задача 1979

Основата на правоъгълен паралелепипед е квадрат с периметър 36 см, а периметарът на околната стена е 40 см. намерете

а/ дължина на основния ръб

б/дължина на околния ръб

в/сбора на всички ръбове

г/лицето на една околна стена на паралелепипеда 

Публикувана на: 06-2-2016
7 клас
Категория: движение
Задача 1978

Параход плавал по течението на река със скорост 24 km/h.При движението му срещу течението от него се отделил сал. Когато параходът измиал 15 km ( от момента на отделянето на сала ) , салът се намирал на 20 km от него. Намерете скоростта на парахода в спокойни води.

Публикувана на: 03-2-2016
12 клас
Задача 1977

Цилиндър е пресечен с равнина, успоредна на оста, която отсича от окръжността на основата - дъга 120º, Дължината на оста е h=10, a разтоянието до секущата равнина е d=2см. Намерете лицето на сечението.

Публикувана на: 26-1-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo