СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1996

Туристи искат да се разходят с лодка по река и да се върнат най късно след 5 часа. На колко километра най много могат да се отдалечат, ако лодката се движи по течението със скорост 18 км/ч, а срещу течението със скорост 12 км/ ч?

Публикувана на: 23-2-2016
7 клас
Задача 1995

Докажете, че ако в правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса медианата към хипотенузата е равна на половината от хипотенузата.

Публикувана на: 23-2-2016
5 клас
Задача 1994

Едната страна на успоредник е 2 см по-дълга от другата. Намерете височините на успоредника, ако обиколката

му е 32 см, а лицето му е 50,4 кв.см.

Публикувана на: 20-2-2016
6 клас
Задача 1993

Правилна шестоъгълна пирамида с апотема k=10 см има основен ръб b=7 и апотема на основата a=6 см. Намерете сбора от лицата на всички стени на пирамидата.

Публикувана на: 14-2-2016
7 клас
Категория: симетрала
Задача 1992

а) В триъгълника АВС симетралата на АС пресича симетралата на ВС в т. О. Намерете ъгъл АОВ, ако ъгъл АСВ=48 градуса.

б) В триъгълника АВС ъгъл АСВ<90 градуса и симетралата на АС пресича симетралата на ВС в т.О, намерете ъгъл АСВ, ако ъгъл АОВ=160 градуса.

в) В триъгълника АВС ъгъл АСВ>90 градуса и симетралата на АС пресича симетралата на ВС в т. О, намерете ъгъл АСВ, ако ъгъл АОВ=100 градуса.

Публикувана на: 14-2-2016
7 клас
Категория: симетрала
Задача 1991
Публикувана на: 14-2-2016
7 клас
Категория: симетрала
Задача 1990
Публикувана на: 14-2-2016
6 клас
Задача 1989

Правилна петоъгълна пирамида с апотема k = 12 см има основен ръб 8 см. Намерете сбора от лицата на оклните стени на пирамидата.

Публикувана на: 14-2-2016
5 клас
Категория: алгебра, делимост
Задача 1988

В магазин има 140 шоколада, 196 морени и 126 локумени вафли.
а) Колко най-много еднакви пакета могат да се направят от тези десерти ?
б) Колко броя и какви десерти ще съдържа всеки пакет ?

Публикувана на: 13-2-2016
8 клас
Категория: функции
Задача 1987

При деление на числото у с числото х  (х е различно от нула) се получава частно 7 и остатък 3. Определете аналитично у като функция на х.

Публикувана на: 10-2-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo