СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1860

Симетралата на страната AB на триъгълник ABC пресича AC в точка N. Ако ъгъл ACB=120 градуса и ъгъл ABN=20 градуса, докажете, че BN е ъглополовящата на ъгъл ABC.

Публикувана на: 08-3-2015
12 клас
Задача 1859

  В ампула от 2 милилитра вода имаме 20 милиграма натриев хлорид. Колко милилитра вода трябва да използваме за да получим 10 микрограма натриев хлорид в един милилитър вода?

Публикувана на: 04-3-2015
7 клас
Задача 1858
Върху катета ВС на правоъгълен равнобедрен триъгълник АВС(<С=90) външно за триъгълника. Е построен равностранен триъгълник BDC. Отсечките АD и ВС се пресичат в т.Р. Ъгъл CPD e равен на: А/105 Б/120 В /95 Г/ не може да се определи
Публикувана на: 04-3-2015
7 клас
Задача 1857

Докажте че  един триъгълник е равнобедрен тогава и само тогава,когато две от ъглополовящте му са равни?

Публикувана на: 23-2-2015
8 клас
Задача 1856

а) чрез заместване 
| 2y - x = -5
| y = 1 - 3x

Публикувана на: 23-2-2015
7 клас
Категория: триъгълник
Задача 1854

През върха В на равнобедрен триъгълник АВС АС=ВС успоредно на ъглополовящата на ъгъл АСВ е построена права, която пресича правата АС в точка N. Периметърът на триъгълника АВN е 24 см., периметърът на триъгълник СВN е 16 см и ВN е равно на 6 см. Намерете периметъра на триъгълника АВС.

Публикувана на: 15-2-2015
7 клас
Категория: алгебра
Задача 1853

Две свещи имат различна дебелина и дължина. По-дългата свещ изгаря за 4 часа, а по-късата - за 5 часа.  Свещите били запалени едновременно и след два часа дължините им били еднакви. С колко процента тънката свещ е по-дълга от дебелата?

Публикувана на: 15-2-2015
6 клас
Задача 1852

Трябва да се направи подпорна стена за укрепване на свлачище с формата на права призма. Стената е дълга 8 м., висока - 2,80 м., а напречното и сечение е правоъгълен трапец с основи 160 см. и 80 см. Колко кубически метра материал са необходими за направата и ?

Публикувана на: 12-2-2015
6 клас
Категория: геометрия, призма
Задача 1851

Правилна шестоъгълна призма има обем 1123,2 куб.см, апотема на основата 5,2 см и височина 2 пъти по-голяма от основния ръб. Намерете:

а) основния ръб и височина на призмата

б) лицето на повърхнината на призмата

Публикувана на: 11-2-2015
7 клас
Задача 1850

Правата A минава през средата на отсечка MN. Докажете, че точките M и N се намират на равно разстояние от правата A.

Публикувана на: 08-2-2015
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo