СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 2097

Даден е успоредникът ABCD (<BAD < 90º), в който AD = 2AB и т. М е среда на AD. От точка С е спуснат перпендикуляр СР към правата АВ. Да се докаже, че 3.<АРМ = <DMP.

Публикувана на: 20-4-2017
7 клас
Задача 2096

Да се реши неравеннството:

                4                      14                     32
10х - ———— - х + ———— < 2x - ————
              0,6                   0,2                       0,8

Публикувана на: 20-4-2017
7 клас
Задача 2095

Един работник може да извърши определена работа за 10 часа. Производителността на друг работник е с 40% по-ниска. Времето в часове, за което двамата заедно могат да извършат половината от тази работа, е корен на уравнението:

А. х/10+х/25=1/2,   х е по-голямо от 0

Б. х/10+3х/50=1/2,  х е по-голямо от 0

В. х/10+х/14=1/2,  х е по-голямо от 0

Г. х/10+х/16=1/2,  х е по-голямо от 0

Публикувана на: 20-4-2017
6 клас
Категория:
Задача 2090

Правилна четириъгълна призма има периметър на една околна стена 44 см. Намерете сбора от всички ръбове на призмата, ако за основния ръб b и височината h е изпълнено b : h = 5 : 6

Публикувана на: 13-4-2017
6 клас
Категория: отношение
Задача 2089

Периметърът на триъгълник е 42 см, а дължините на две от страните му са 3/7  ( три върху седем) и 5/14 ( пет върху четиринадесет) от периметъра. Намерете отношението на страните на триъгълника.

Публикувана на: 13-4-2017
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2088

За пълното осветление на една стая е необходимо отношението между площа на прозорците и тази на пода да бъде 1:5. Намерете дължината на правоъгален прозорец с височина 1,40m, необходима за осветяването на правоъгълна стая при спазване на тези изисквания, ако стаята е с измерения 4m и 3,5m.

Публикувана на: 13-4-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo