СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 8 клас -
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Категория:
Задача 2414

(х-10)(х-7)(х-7)(х-1)=40

решете задачата с полагане

Публикувана на: 20-3-2019
8 клас
Категория: Геометрия
Задача 2397
Намерете острите ъгли на триъгълник ABC (ъгъл C=90°),aко разстоянието от медицемтъра до AB е два пъти по малко от разстоянието от медицемтъра до единия от катетите
Публикувана на: 02-1-2019
8 клас
Категория:
Задача 2377

Ъглополовящата на ъгъл DAB на равнобедрения трапец ABCD (AB успоредна на CD)  пресича малката основа в средата ѝ P.  Ако периметърът на трапеца е 20 см и AB = 8 см, намерете дължината в сантиметри на отсечката, съединяваща средите на диагоналите му.

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Задача 2376

В триъгълник ABC- ъгъл CAB = 30°,  ъгъл ACB = 90°, M е медицентърът на триъгълника, а P-пресечната точка на ъглополовящата през върха B с медианата CM. Намерете MP,  ако BC = 12 см.

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Категория:
Задача 2375

Средната основа на трапеца има дължина 10см, а отсечката съединяваща средите на диагоналите му, има дължина 3см. Дължините на основите на трапеца в сантиметри са?

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Категория:
Задача 2374

В равнобедрен триъгълник с периметър 13 см средна отсечка, успоредна на бедрото му, е 2см. Най-голямата страна на триъгълника е:

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Категория: средна отсечка
Задача 2373

Точките M, N и P са среди съответно на страните AB, BC и CA на триъгълник ABC. Ако лицето на триъгълник ABC 48 см² лицето на триъгълник MNP в квадратни сантиметри е:

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Категория: вектори
Задача 2347

М и N са средите, съответно на диагоналите АС и ВD на четириъгълника ABCD. Докажете, че вектора MN = 1/2 ( AD + CB ).

Публикувана на: 28-10-2018
8 клас
Задача 2327

Да се определи за коя стойност на параметара ,,а,, коренът на уравнениетто

    (а-2).x.                         1.                           x

------------------   __     -------------     =   -----------------

  (a- 2).(a+2).                (a+2).                   (a +2).(a+2)

a). Е по голям от ,,а,,

б) е равен на     а/ а+3

 

Публикувана на: 17-6-2018
8 клас
Категория:
Задача 2299

Дадена е окръжност. Допирателната в точка C и правата, определена от диаметъра AB, се пресичат в точка M.

Определете мярката на ъдъл BMC, ако дъгата AC към дъгата BC се отнася така както 2 към 1.

Публикувана на: 16-4-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo