СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 8 клас
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Категория:
Задача 2073

Кои от операциите  събиране, изваждане и умножение са алгебрични в множествата

A = {....-4,-2,0,2,4,.....}; B = {....-3,-1,1,3,5,.....}

C = {.....-12,-8,-4,0,4,8,12,....};  D = {..... -9,-6,-3,0,3,6,9,......}

Публикувана на: 18-3-2017
8 клас
Задача 2048
Публикувана на: 08-12-2016
8 клас
Категория:
Задача 2047
Публикувана на: 08-12-2016
8 клас
Задача 2032
В триъгълника АВС е вписана окръжност к, която се допира до страните АВ,Вс и АС съответно в точките М, N и Р. През произволна точка Т от дъгата РN, несъдържаща точка М е построена допирателна t към окръжността, която пресича АС в точка Q и ВС в точка D. Намерете периметъра на триъгълник DCQ, ако АМ =3 см и АС=7 см
Публикувана на: 26-5-2016
8 клас
Задача 2031
Точка О е центърът наописаната около равнобедрения триъгълник окръжност. Точката О1 е центърът на описаната около равнобедрения триъгълник А1В1С1 окръжност. Докажете, че радиусите на описаните окръжности са= , ако АВ=А1В1=с, а ъгъл АСВ=30градуса и ъгъл А1С1В1=150градуса.
Публикувана на: 26-5-2016
8 клас
Категория: Геометрия
Задача 2030

Даден е четириъгълникът АBCD, в който диагоналите АС и BD са перпендикулярни, ъгъл АСB = 30 грaдуса и ъгъл CAD = 60 гр.
а/ Докажете,че около четириъгълника ABCD може да се опише окръжност.
б/ Намерете ъгъла между правите АB и CD, ако дъгата BC от описаната около АВСD окръжност и несъдържаща точката А, е 40 градуса.

Публикувана на: 26-5-2016
8 клас
Категория: функции
Задача 1987

При деление на числото у с числото х  (х е различно от нула) се получава частно 7 и остатък 3. Определете аналитично у като функция на х.

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1986

Намерете разстоянието от пресечната точка на графиките на функциите  y1 = -3x + 2  и  y2 = -2x + 5   до абцисната ос.

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1985

Намерете координатите на пресечните точки на графиките на функциите y1 = x и  y2 = x + 2

Публикувана на: 10-2-2016
8 клас
Категория: Функции
Задача 1984

Ако f (х) = I х - 3 I ,  намерете корените на уравнението  f(х2) = f (1)   

Публикувана на: 10-2-2016
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo