СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - еднакви триъгълници
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 2411

Точките А,В и С лежат на една права, като В е между А и С. В една и съща полуравнина са построени равностранните триъгълници АВМ и ВСР. Намерете ъгъла между правите АР и СМ.

Публикувана на: 13-3-2019
7 клас
Задача 2410

Точките А,В и С лежат на една права, като В е между А и С. В една и съща полуравнина са построени равнотанни триъгълници АВМ и ВСР. Намерете ъгъла между правите АР и СМ.

Публикувана на: 13-3-2019
7 клас
Задача 2407

В равнобедрения триъгълник АВС   М е произволна точка от основата АВ. Докажете, сборът от разстоянията от М до бедрата на триъгълника е равен на височината към бедрото.

Публикувана на: 01-3-2019
7 клас
Задача 2281

На чертежа АС=AN, AB=AM и ACB=ANM=90°.

Ако AC=CM,намерете:

a) ъглите на AMB;

b) ъглите на MBO;

в) P на ABM ако P на ANC=24см;

г) P на ANC ако P на ABM=30см

Публикувана на: 04-3-2018
7 клас
Задача 2065

В остроъгълния триъгълник ABC AH е височина и H е от BC. В/у продължението на ВС е взето точка М така, че СМ = СА (С м/у В и М). Докажете, че разстоянието от М до правата АС е равна на АН.

Публикувана на: 22-2-2017
7 клас
Задача 1893

В остроъгълния триъгълник АВС   CD е височина и ъгъл ВАС=450 . Върху страната ВС е взета точка М така, че МD  е ъглополовяща на ъгъл АМВ. Намерете големината на ъгъл АМВ в градуси.

Публикувана на: 21-4-2015
7 клас
Задача 1610

Даден е триъгълник ABC с ъгъл ABC=25 градуса. Върху страната AB точките М и N са такива, че AM = MN, BC = 2CM и ъгъл MCN = NCB = алфа.  Ако К е средата на BC,  докажете че триъгълник AMC e еднакъв на триъгълник NKB. Изразете ъглите на триъгълник ANC чрез алфа.

Публикувана на: 26-2-2014
7 клас
Задача 1592

Страните AD и BC на четириъгълника ABCD са успоредни, а диагоналите се пресичат в точка О. Диагоналът BD разполовява диагонала AC.

а) Докажете, че триъгълникът AOD е съответно равен на триъгълника COB.

б) Намерете обиколката на четириъгълника, ако AB=3 см. и BC=4 см.

Публикувана на: 13-2-2014
7 клас
Задача 1591

Докажете, че два триъгълника са еднакви, ако имат рави ъгли и периметри.

Публикувана на: 12-2-2014
7 клас
Задача 1590

Отсечките  АВ и СD  се пресичат в точката О, като АО = DО = 5 см и ВО = СО = 3 см., а ъгъл DBA = 40º. Намерете  ъгъл  АСD.

Публикувана на: 12-2-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo