СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - Геометрични фигури
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1914
Публикувана на: 27-9-2015
6 клас
Задача 1840

Периметърът на основата на правилна петоъгълна пирамида е 35 см , а апотемата на пирамидата е 9 см. Намерете лицето на едната околна стена на пирамидата.

Публикувана на: 25-1-2015
6 клас
Задача 1833

Правилна четириъгълна призма има основен ръб b = 0.8 dm и околен ръб l = 11 cm. Намерете периметъра и лицето на : а) основата б) една околна стена

Публикувана на: 16-1-2015
6 клас
Задача 1770
Публикувана на: 15-8-2014
6 клас
Задача 1712

Даден е триъгълник със страна а и  b и височини към тях съответно ha и hb .

а/  докажете че а : b = hb : ha

b/ намерете лицето на триъгълника, ако ha : hb = 3 : 11 и а е с 3,2 см по-дълга от b.

Публикувана на: 12-5-2014
6 клас
Задача 1574

Съд с формата на правоъгълен паралелепипед с измерения 20/10/30 см е напълнен до горе с вода. Цялото количество вода е прелято в съд с формата на права триъгълна призма с лице на основата 150  см2. Намерете височината на триъгълната призма, ако водата е напълнила призмата до половина.

Публикувана на: 25-1-2014
6 клас
Задача 1486

В правоъгълника АВСD по-малката страна е ВС = а и ъгъл САВ = 30 гр.. Върху диагонала СА е нанесена отсечка СМ = а. Построен е перпендикулярът СЕ към BD и през точка Е е построена права, успоредна на АВ, която пресича АС в точка Q и AD - в точката P. Намерете отношението на лицата на триъгълниците AQP и Триъгълник PQD.

Публикувана на: 02-11-2013
6 клас
Задача 1403

АBCD е квадрат. Точката М1 е среда на ВС, М2 - на СD, M3 на АD и M4 -  AM1.  Каква част от лицето на квадрата е е лицето на четириъгълника М1М2М3М4.

Публикувана на: 29-7-2013
6 клас
Задача 1402

Равнобедрен правоъгълен триъгълник с лице 4,5 кв.см. е завъртян около единия от катетите си.Колко куб.см. е обемът на полученото тяло?

Публикувана на: 25-7-2013
6 клас
Задача 1153

Правилна четириъгълна призма има обем 1660,5 куб. см и дължина на околния ръб 20,5 см. Намерете:  
а) лице на основата на призмата;
б) дължината на основния ръб и лицето на околната повърхнина на призмата.                                                                                                                                               

Публикувана на: 17-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo