СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - триъгълник
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1604

Да се намери височината към хипотенузата на правоъгълен триъгълник с дължина на хипотенузата 5 см и дължини на катетите 3 см и 4 см.

Публикувана на: 24-2-2014
5 клас
Задача 1521

Лицето на правоъгълен триъгълник с катет 45 мм  е  2,7 кв.дм. Намерете другия катет.

Публикувана на: 07-12-2013
5 клас
Задача 1473

Основата на равнобедрен триъгълник е 0,47 м, а бедрото му е с 0,03 м по- дълго от нея. Намерете обиколката на триъгълника.

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Категория: триъгълник
Задача 1468

Даден е правоъгълен тиъгълник ABC с катети АС = 6 см,  АВ = 8 см и хипотенуза ВС = 10 см. Да се намери разстоянието от върха А до правата ВС.

Публикувана на: 15-10-2013
5 клас
Задача 1392

В равностранен триъгълник е вписана окръжност. Тази окръжност и всеки две от страните на триъгълника се допират до три малки окръжности. Намерете страната на триъгълника,ако радиусите на малкоте окръжности са с големина r.

Публикувана на: 10-6-2013
5 клас
Задача 1390

В квадрата ABCD е вписан равностранен триъгълник EFG така, че върхът му G е средата на BC. Намерете отношението на лицата на тези фигури.

Публикувана на: 05-6-2013
5 клас
Задача 1130

Триъгълник АВС (АВ = СА) е равнобедрен. Точка О е произволна точка от отсечката АВ. Отсечките ОО1 и ОО2 са разстоянията от т. О до страните ВС и СА. Покажете,че ОО1 + OO2 = h, където h е височината към бедрото на АВС?

Публикувана на: 07-2-2013
5 клас
Задача 1071

Точките M N Q разделят страната АВ на триъгълника ABC на четири равни части -  АМ = МN = NQ = QB. Точка P e  среда на отсечката CN  и лицето на триъгълника  MQP е 8 кв. сантиметра. Намерете лицето на триъгълника:
А)    CPQ ;       
Б )   ANC;
В)   MPC;
С)   ABC.

Публикувана на: 15-1-2013
5 клас
Задача 1065

Правоъгълен триъгълник има катети a,b и лице S. Ако а = 5.2 см и S = 12,48 кв.см, намерете b.

Публикувана на: 12-1-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo