СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 5 клас - триъгълник
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: триъгълник
Задача 1468

Даден е правоъгълен тиъгълник ABC с катети АС = 6 см,  АВ = 8 см и хипотенуза ВС = 10 см. Да се намери разстоянието от върха А до правата ВС.

Публикувана на: 15-10-2013
5 клас
Задача 1392

В равностранен триъгълник е вписана окръжност. Тази окръжност и всеки две от страните на триъгълника се допират до три малки окръжности. Намерете страната на триъгълника,ако радиусите на малкоте окръжности са с големина r.

Публикувана на: 10-6-2013
5 клас
Задача 1390

В квадрата ABCD е вписан равностранен триъгълник EFG така, че върхът му G е средата на BC. Намерете отношението на лицата на тези фигури.

Публикувана на: 05-6-2013
5 клас
Задача 1130

Триъгълник АВС (АВ = СА) е равнобедрен. Точка О е произволна точка от отсечката АВ. Отсечките ОО1 и ОО2 са разстоянията от т. О до страните ВС и СА. Покажете,че ОО1 + OO2 = h, където h е височината към бедрото на АВС?

Публикувана на: 07-2-2013
5 клас
Задача 1071

Точките M N Q разделят страната АВ на триъгълника ABC на четири равни части -  АМ = МN = NQ = QB. Точка P e  среда на отсечката CN  и лицето на триъгълника  MQP е 8 кв. сантиметра. Намерете лицето на триъгълника:
А)    CPQ ;       
Б )   ANC;
В)   MPC;
С)   ABC.

Публикувана на: 15-1-2013
5 клас
Задача 1065

Правоъгълен триъгълник има катети a,b и лице S. Ако а = 5.2 см и S = 12,48 кв.см, намерете b.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1044

За правоъгълника ABCD точките X и Y са произволни точки от страните CD и AD. Нека отсечките BY и AX се пресичат в точка P, BX и CY се пресичат в точка М и AX и CY - се пресичат в точка N. Да се докаже че:    Sabx = Sbcy  и  Sapb + Snmx = Sbcm + Spny.

Публикувана на: 28-12-2012
5 клас
Задача 1041

  В триъг. АВС точката N е средата на ВС, а точката М е от страната АВ и такава, че АМ = 2. МВ.Отсечките АN и СМ се пресичат в точка Р. Намерете лицето на MBNP ако SABC е 30 кв.см.

Публикувана на: 23-12-2012
5 клас
Задача 1040

  Даден е четириъгълника ABCD. Върху лъчите AB, BC, CD и  DA  са избрани такива точки B1, C1, D1 и  A1, че AB = BB1, BC = CC1 ,CD = DD1 и  DA = AA1. Ако лицето на четириъгълника ABCD е S, намерете лицето на четириъгълника A1B1C1D1.

Публикувана на: 23-12-2012
5 клас
Задача 1039

    В четириъгълника ABCD точките M, N, P и Q са среди съответно на AB, BC, CD и DA, а точката O е пресечна точка на  MP и NQ. Да се докаже, че S AMOQ + S CPON = S BNOM + S DQOP.

Публикувана на: 21-12-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo