СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 50

Мажоретките от един състав тренирали различни фигури, като се разделяли на групи по 6, а след това на 4 момичета. Също така забелязали, че ако едно от момичетата застане пред другите, то останалите могат да се разделят на групи по 5. Колко са мажоретките в състава, ако се знае, че не са повече от 40?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 49

В пакет с моливи има повече от 100 и по-малко от 200 молива. Броят им е число кратно на 18 и 24. Колко са моливите?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 48

Като използвате всяка от цифрите 0, 5, 6, 7 само по веднъж, напишете две числа които са общо кратни на 9 и 25.

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 47

Трябва да се направи сандък с квадратно дъно, в който да се наредят кутии с дължина 15 см и широчина 9 см. Каква най-малка дължина трябва да има страната на дъното, за да могат кутиите да се наредят плътно?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 46

Нека А е най-малкото тричифрено, число, което пре деление със 7 дава остатък 5, а В е най-голямото трицифрено число, което пре деление със 7 дава остатък 5. Намерете разликата А - В.

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 45

Кое от следните твърдения не е вярно?
        А)  36 е делител на 144
        Б)  144 се дели на всички едноцифрени четни числа.
        В)  8 не е делител на 36, следователно не е делител и на 144
        Г)  144 е кратно на 18

Публикувана на: 18-2-2011
5 клас
Задача 44

Кое е най-голямото Х, за което НОК ( 15, 12, 5) = НОК (Х, 20, 4)?

а) 60           б) 180                 в) 120                г) 80

Публикувана на: 18-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 43

Един пазач работи 4 дни, а петия ден почива. Той почнал работа в понеделник. След колко дни почивката  му ще се падне в неделя?

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Категория: Общ делител
Задача 42

Какъв най-голям брой еднакви букети могат  да се направят от 60 бели и 100 червени рози и по колко бели и червени рози ще съдържа всеки букет?

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Задача 41

Едно число е просто число и по-малко от 100. Сборът от цифрите му е 16. Числото, записано със същите цифри, но в обратен ред, също е просто число. Кое е числото?

Публикувана на: 16-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo