СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1473

Основата на равнобедрен триъгълник е 0,47 м, а бедрото му е с 0,03 м по- дълго от нея. Намерете обиколката на триъгълника.

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Категория: триъгълник
Задача 1468

Даден е правоъгълен тиъгълник ABC с катети АС = 6 см,  АВ = 8 см и хипотенуза ВС = 10 см. Да се намери разстоянието от върха А до правата ВС.

Публикувана на: 15-10-2013
5 клас
Задача 1392

В равностранен триъгълник е вписана окръжност. Тази окръжност и всеки две от страните на триъгълника се допират до три малки окръжности. Намерете страната на триъгълника,ако радиусите на малкоте окръжности са с големина r.

Публикувана на: 10-6-2013
5 клас
Задача 1390

В квадрата ABCD е вписан равностранен триъгълник EFG така, че върхът му G е средата на BC. Намерете отношението на лицата на тези фигури.

Публикувана на: 05-6-2013
9 клас
Задача 1389

 В триъгълник ABC AB>BC, точка K е от страната  AB и такава, че AK=BC+BK. Права l минава през K  и е перпендикулярна на AB . Да се докаже, че l, симетралата на AC  и ъглополовящата на външния ъгъл при върха B се пресичат в една точка.

Публикувана на: 05-6-2013
7 клас
Задача 1378

В триъгълник АВС
а)    6α = 30β = 5γ . Ако медианата СМ=22см, лицето на триъгълника е?
б)  30α = 5β = 6γ . Ако АС=36см, лицето на триъгълника е?

Публикувана на: 17-5-2013
7 клас
Задача 1306

Точка М е вътрешна за равнобедрения триъгълник АВС. Ако МВ=МС, ъгъл ВМС = 140 и ъгъл АСВ = 100, колко е ъгъл АМС?

Публикувана на: 18-4-2013
7 клас
Задача 1301

Триъгълник АВС, ъгъл АСВ = 90, точките P и Q са съответно върху катетите АС и ВС, като АР = ВС и BQ = РС. Отсечките ВР и AQ се пресичат в точка О. Да се докаже, че ъгъл АОР = 45.

Публикувана на: 17-4-2013
7 клас
Задача 1289

Периметърът на равнобедрен триъгълник е 36 cm. Едната страна е с 3 cm по-голяма от другата. Намерете страните на триъгълника.

Публикувана на: 10-4-2013
6 клас
Задача 1267

Намерете лицето на равнобедрен триъгълник с основа 6 см и обиколка 16 см, ако отношението на дължините на височината към основата и бедрото е 4:5.

Публикувана на: 28-3-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo