СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 2274

Външният ъгъл при върха С на ABC е 110°. Ако симетралата на страната АВ пресича страната АС в точка Q и BQ е перпендикулярна на AC, големината на ABC в градуси е:

Публикувана на: 13-2-2018
7 клас
Задача 2075
Симетралата на страната AC на триъгълник ABC пресича страната AB в точка M. През върха C е построена права, успоредна на AB , която пресича симетралата на AC в точка N като ъгъл ANC е равен на 90 градуса Ако ъгъл ACM към ъгъл MCB е тъй както 3 към 4 и AM е равна на "a" сантиметра , то на колко е равна страната BC
Публикувана на: 31-3-2017
7 клас
Задача 2000

Симетралата на  страните АВ и АС на триъгълника АВС се пресичат в точката О. Ако ъгъл ВАС е 40 градуса, то ъгъл ВСО е равен на:

а/ 30 градуса

б/ 45 градуса

в/ 8 градуса

г/ 50 градуса

Публикувана на: 01-3-2016
7 клас
Задача 1997

В триъгълник АВС АС е равно ВС, симетралата на страната ВС пресича АВ в точка М. Ако обиколката на АВС е 24см и АС е 7 см, то обиколката на АМС е:
а) 14 см
в) 31см
б) 10 см
г) 17см

Публикувана на: 24-2-2016
7 клас
Категория: симетрала
Задача 1992

а) В триъгълника АВС симетралата на АС пресича симетралата на ВС в т. О. Намерете ъгъл АОВ, ако ъгъл АСВ=48 градуса.

б) В триъгълника АВС ъгъл АСВ<90 градуса и симетралата на АС пресича симетралата на ВС в т.О, намерете ъгъл АСВ, ако ъгъл АОВ=160 градуса.

в) В триъгълника АВС ъгъл АСВ>90 градуса и симетралата на АС пресича симетралата на ВС в т. О, намерете ъгъл АСВ, ако ъгъл АОВ=100 градуса.

Публикувана на: 14-2-2016
7 клас
Категория: симетрала
Задача 1991
Публикувана на: 14-2-2016
7 клас
Категория: симетрала
Задача 1990
Публикувана на: 14-2-2016
7 клас
Задача 1971

В равнобедрен триъгълник са начертани симетралите на двете бедра. Докажете че отсечките от симетралите заключени между бедрата на триъгълника са равни.

Публикувана на: 25-1-2016
7 клас
Задача 1898

В триъгълник АВС ъгъл А=200 и ъгъл С=1200 . Симетралите на страните АС и ВС пресичат АВ съответно в точките М и N. Намерете големината на ъгъл MCN.

Публикувана на: 21-4-2015
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo