СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: геометрия
Задача 2441

Точка M е средата  на страната CD на успоредника ABCD . Ако лицето на трапеца ABMD е 3,6 кв. см., намерете лицето на успоредника ABCD.

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: геометрия
Задача 2440

Даден е трапецът ABCD . Върху голямата основа AB е взета точка M така , че четириъгълникът AMCD е успоредник . Периметърът на трапеца е с 20 см. по-      голям от периметъра на триъгълника MBC , а лицето на трапеца е с 60 кв.см. по-голямо от лицето на триъгълника MBC. 
а) Намерете дължините на малката основа и височината на трапеца.
б) Намерете лицето на трапеца , ако лицето на  триъгълника  MBC е 9 кв.см.

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Категория: геометрия
Задача 2439

Имаме успоредник ABCD с височина BF. Ако DF = 8 см, BF = 3 см. и лицето на трапеца ABCF e 33 кв.см., намерете:
 а) дължината на страната AB ;   
 б) лицето на трапеца ABFD    

Публикувана на: 01-5-2019
5 клас
Задача 2438

Имаме равнобедрен трапец ABCD с височина CH. Ако  лицето на триъгълника DHC е 21 кв.м, лицето на трапеца е 90 кв.м. и CH = 6 м, намерете: 
  а) дължините на основите CD и AB на трапеца;   
  б) лицето на триъгълника HBC; 
  в) разстоянието от A до бедрото BC , ako периметърът на трапеца е 50 м.                 

Публикувана на: 01-5-2019
7 клас
Задача 2418

Даден е триъгълника ABC и точка M e вътрешна за този триъгълник. Докажете, че  MB + MC < AB + AC.

Публикувана на: 31-3-2019
8 клас
Категория: Геометрия
Задача 2397
Намерете острите ъгли на триъгълник ABC (ъгъл C=90°),aко разстоянието от медицемтъра до AB е два пъти по малко от разстоянието от медицемтъра до единия от катетите
Публикувана на: 02-1-2019
6 клас
Задача 2353

Покривът на бекедка има форма на правилна шестоъгълна пирамида с основен ръб 2 m и апотема 2,5m. Намерете колко материал е необходим за направата на покрива като предвидите 10% загуби при изработването му.

Публикувана на: 06-11-2018
6 клас
Задача 2352

Намерете височината на Финансовата пирамида, построена в Египет. Основата й е квадрат със страна 230 m, a обемът й е 2539,200 кубични метра. 

Публикувана на: 06-11-2018
6 клас
Задача 2351

Бетонна плоча с форма на правоъгълен паралелепипед има измерения 14m,10m и 0,2 см.Намерете обема и теглото на плочата ако специфичното тегло на бетона e 3,4g за 1 кубичен сm.

Публикувана на: 06-11-2018
7 клас
Категория: геометрия
Задача 2319

В правоъгълника ABCD със страни АВ=5 см и AD=4 см е построена права през върха С, която пресича страната АВ точка М така, че АМ=2 см и СМ=5 см. През върха D е посроена права DР , която е успоредна на СМ и пресича АВ в точка Р. Попълнете липсващия текст така, че твърденията да са верни.

А) Четириъгълника PCMD е ...................,защото МС....РD и DС........ .

Б) Успоредникът РСМD e .............., защото РМ = .......и ........ .

В) Триъгълник РАD e  еднакъв на триъгълник..............., защото .........,............, и ................... .

Г) Разликата между периметрите на РМСD и на АВСD е ..................см., а разликата между лицата им е ..............см2

 

Публикувана на: 16-5-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo