СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
12 клас
Задача 2262

Намерете лицето на успоредно сечение, прекарано на разстояние 8 см от върха на пирамидата, ако пирамидата има височина 32 см и основни ръбове 13 см, 14 см и 15 см.

Публикувана на: 15-1-2018
12 клас
Категория: стериометрия
Задача 1573

Основите на пресечена пирамида са равностранни триъгълници със страни 5см и 3см, а един от околните ръбове е 1см и е перпендикулярен към равнината на основата. Намерете околната повърхнина и обема на пирамидата.

Публикувана на: 22-1-2014
11 клас
Категория: стериометрия
Задача 1384

В правоъгълен паралепипед  ABCDA1B1C1D1с основа AB=BC=2 cm AA1=2 корен квадратен от 2 cm.

а/  Намерете AC1;

б/  Намерете косинуса на ъгъла между BD и AD1.

Публикувана на: 27-5-2013
11 клас
Задача 920

Равнобедрен триъгълник с основа 6см. и височина 9см. служи за основа на пирамида, всички околни ръбове на която са по 13см. Да се намери височината на пирамидата.

Публикувана на: 27-9-2012
11 клас
Задача 919

В триъгълна пирамида ABCD основата е равнобедрен правоъгълен триъгълник с хипотенуза AB=3корен от 2. Стените (ABD) и (ACD) са перпендикулярни на основата, а ръбът BD сключва с равнината на основата ъгъл 60градуса. Да се намери обемът на пирамида и двустенния ъгъл с ръб BD.

Публикувана на: 27-9-2012
11 клас
Задача 918

Дадена е правилна триъгълна пирамида с основен ръб а=6корен от 3, апотема к=6. Да се намери ъгълът между околна стена и основата на пирамидата.

Публикувана на: 27-9-2012
11 клас
Задача 917

Триъгълник със страни 12см, 10см и 10см служи за основа на пирамида, околните стени на която образуват с основата двустенни ъгли, равни на 45 градуса. Да се намери височината на пирамидата.

Публикувана на: 27-9-2012
11 клас
Задача 915

В прав паралелепипед основните ръбове са съответно 8см. и 6 см. , а единият от ъглите при основата е 30градуса. Околният ръб е 5см. Намерете лицето на повърхнината му.

Публикувана на: 25-9-2012
11 клас
Задача 914

Обемът на правилна триъгълна пирамида е 9, а ъгълът между околна стена и основата й има големина 45 градуса. Основният ръб на пирамидата е ...?

Публикувана на: 25-9-2012
11 клас
Задача 913

Дадена е четириъгълна пирамида ABCDM с основа равнобедрен трапец. Околните стени сключват ъгъл 45 с основата. Ако височината на трапеца ABCD е 4, АВ=8см и CD=2см, да се намерят:
а) околните ръбове на пирамидата;

б) лицата на околните стени на пирамидата.

Публикувана на: 25-9-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo