СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 81

Разстоянието между точка А и точка В е 8 км. Една муха излетяла в 8,00 часá от точка А към точка В. Щом стигнала до точка В се върнала обратно, но точно по средата на пътя тя отново полетяла към В. Стигнала до В и веднага полетяла обратно към А. Върнала се в точка А в  11,00 часá. С каква скорост е летяла мухата?

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 80

Знайко намислил едно число. От него извадил числото 6 и най голямото трицифрено число, което се дели на 5. Получил най-малкото четирицифрено число, което се дели на  3. Кое число е намислил Знайко?

 

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 79

За 3 часа Пешо изминава с колело такова разстояние, каквото Гошо изминава за 4 часа с колело. За 12 часа Пешо изминава 144 км. Намерете колко километра изминава Гошо за 12 часа.

Публикувана на: 17-3-2011
7 клас
Категория: проценти
Задача 78

При разпродажба на книги в книжарница направили  10% отстъпка от цената, по която са се продавали, и все пак получили 8% печалба от стойността, по която се доставят книгите в книжарницата. Колко процента печалба са получавали първоначално при продажбата на тези книги? 

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 77

Четерима приятели Георги, Ангел, Стоян и Иван имат общо 312 пощенски марки, Ангел  има 2 пъти по-малко марки от Стоян и Иван, взети заедно, а Георги има 3 пъти повече от Ангел. Намерете колко марки има всеки от приятелите, ако Стоян има 12 марки повече от Иван.

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 76

На математическо състезание се явили 42 ученици, всеки от които решил поне по една задача от зададените три задачи. Първата задача решили 20 ученика, втората задача решили 18, а 15 ученици третата. От тези които решили първата задача, нито един не решил втората, а тези, които решили втората задача нито един не решил първата. Петима от учениците решили и първата, и третата задача.

а) Колко ученика са решили както втората, така и третата задача?

б) Колко точки се дават за решаването на втората задача и колко за третата,  ако първата носи 5 точки, втората  повече от първата, третата повече от втората, а общия брой точки, получен от учениците в състезанието е 361?

Публикувана на: 17-3-2011
5 клас
Задача 75

Учениците А, Б, В, Г, Д и Е участвали в олимпиада по математика. Двама от тях решили всички задачи. На въпроса " Кой реши всички задачи?" се получили следните отговори: 1) А и Д;  2) Б и Е;  3) Е и А;  4) Б и Г;  5) В и А.

В четири от получените отговора единия ученик действително е решил всички задачи, а другия не. Един от петте отговора е изцяло неверен. Кои ученици са решили всички задачи?

Публикувана на: 14-3-2011
5 клас
Задача 74

На дъската написали числото едно и още десет последователни числа. Като изтрили едно от написаните числа, сборът на останалите се оказал равен на 2003. Кое число са изтрили?

Публикувана на: 14-3-2011
5 клас
Задача 73

Дядо Кольо има 8 кози. Първата коза изяжда куп сено за един ден, втората - за 2 дена, третата - 3 дена, четвъртата - 4 дена, шестата - 6 дена, 7 - за  седем дена, а осмата за осем дена. Дядо Кольо затворил първите две кози в една кошара и им дал един куп сено, останалите затворил в друга кошара  и на тях дал също един куп сено. В коя кошара сеното ще свърши по-бързо?

Публикувана на: 14-3-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo