Полуравнина

Полуравнина

Всяка права лежажаща в равнината разделя равнината на две полуравнини.

полуравнина

На чертежа правата а разделя равнината на две части наречени полуравнини, с контур а. Полуравнините са означени с     и . Точките A, B и E са от , а C, D и P са от . Две точки са от една и съща полуравнина ако съединяващата ги отсечка не пресича правата а и са от различни полуравнини когато пресича Р  а.

Например AB не пресича а следователно A и B са от една полуравнина. EP пресича а, следователно P и E са от различни полуравнини.

7 клас
Задача 2410

Точките А,В и С лежат на една права, като В е между А и С. В една и съща полуравнина са построени равнотанни триъгълници АВМ и ВСР. Намерете ъгъла между правите АР и СМ.

Публикувана на: 13-3-2019
7 клас
Задача 2411

Точките А,В и С лежат на една права, като В е между А и С. В една и съща полуравнина са построени равностранните триъгълници АВМ и ВСР. Намерете ъгъла между правите АР и СМ.

Публикувана на: 13-3-2019
7 клас
Категория: Ъгли и лъчи
Задача 2210
Върху права "а" са взети точките A, O и B, като точка O е между точките A и B. В една и съща полуравнина относно правата "а" са взети лъчите OC и OD, така че ъгъл AOC= 100 градуса, а ъгъл BOD= 110 градуса. Намерете мярката на ъгъла COD.
Публикувана на: 11-11-2017
7 клас
Задача 1335

Върху дадена отсечка AB е избрана произволна точка C. В една и съща полуравнина,относно правата AB са построени полуокръжности k1,k2 и k3 с диаметри AC,CB и AB. Отсечката DP е обща външна допирателна за k1 и k2 ( D € k1, P € k2). Перпендикулярът към AB в точка C пресича k3 в точка G. Да се докаже, че точките A,D и G лежат на една права.

Публикувана на: 06-5-2013
7 клас
Категория: симетрала
Задача 1161

Точките M и N са от симетралата на АВ. Докажете, че триъгълник MAN е еднакъв с триъгълник  MBM, ако точките M и N са:
а) в една полуравнина спрямо AB;
б) в различни полуравнини спрямо АВ.

Публикувана на: 19-2-2013
1