Задачи от смеси и сплави

Задачи от смеси и сплави

Това са задачи, при които съставките не влизат в химична реакция и масата на сместа е сбор от масите на веществата в отделните съставки.

В разтвори на течности вместо процент се казва градус.
1о = 1% = 0,01 части  от сместа

            1
1о = ——  части от сместа
         100

Тези задачи могат да се разделят на задачи за:


- определяне на масите на съставки;
Пример: Колко килограма вода трябва да се добавят към  15кг. 96oспирт, за да се получи спирт 60о.

-         определяне на концентрацията на вещество във смес;
Пример:  Ако смесим 5 кг. плодов сироп с концетрация 40% и 10 кг. плодов сироп с концентрация 60%, каква ще е концентрацията на плодовия сироп в новата смес?

- определяне на концентрация на вещество в съставка.
Пример:   В 2 кг. сплав, медта е  15%, към нея добавили 1 кг. друга сплав на медта. При смесването се получила сплав с 20% съдържание на мед. Каква е концентрацията на мед във втората сплав?

При решаването на горните типове задачи е хубаво да се подреждат данните в таблица.

На всеки ред се описва някоя от смесите.  А в колоните се записват  масата на сместа, концетрацията на веществата  и масата на веществата в сместа.

 

Решение на втория от горните примери:

   маса, кг %
плодов сироп
маса на
плодавият сироп,
кг
I разтвор 5 40                   40
             5.——  = 2
                 100
II разтвор 10 60                     60
             10.——  = 6
                   100
Смес от I и II 5 + 10 = 15 кг х 2 + 6 = 8 кг

Масата на новополученият разтвор е   сбора от масите на двата разтвора. Концентрацията на плодов  сироп се търси, затова го означаваме с х.

 В новополучения разтвор  плодовият сироп е:

           х
15 . ——
        100

Но  същото е равен и на  сбора от масите на сиропа в двете смеси:  2 + 6 = 8 кг.

Имаме достатъчно данни да съставим уравнение.

           х
15 . —— = 8
        100

               1
х = 53 —— %
              3

7 клас
Задача 540

От два разтвора на киселина с концентрация съответно 8% и 24% лаборантка трябва да приготви 400 ml нов разтвор. По колко милилитра от наличните разтвори трябва да смеси тя, за да получи разтвор с концентрация:

а/ 15%;

б/ 6%?

Публикувана на: 24-12-2011
7 клас
Задача 1113

Дадени са две сплави от злато и сребро. В първата сплав тези метали са в отношение 1 : 2, а във втората - в отношение 3 : 1 .  Да се намери какво количество от всяка от тях трябва да се вземе , за да се получат 7кг  нова сплав, в която среброто се отнася към златото както 3 : 4.

Публикувана на: 29-1-2013
7 клас
Категория: Смеси и сплави
Задача 1847

Смесени са равни количества на две сплави на никел и желязо, първата съдържа 3 кг. никел и 2 кг. желязо, втората 2 кг. никел и 6 кг. желязо. Намерете процентното съдържание на никел в новата сплав.

Публикувана на: 05-2-2015
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1106

Дадени са две сплави на злато и сребро. Съдържанието на злато в първата се отнася към това на сребро както 2:3. Процентното съдържание на злато във втората сплав е с 20% по ниско, отколкото във първата. От двете сплави е получена трета, в която златото е с 92 грама по малко от среброто. Ако първата сплав тежи с 20 грама по-малко от втората, намерете теглото на всяка от сплавите.

Публикувана на: 28-1-2013
7 клас
Задача 539

Колко милилитра вода трябва да се изпарят от 210 ml сòлен разтвор с концентрация 40%, за да се получи сòлен разтвор с концентрация 56%?

Публикувана на: 24-12-2011
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 622

Две сплави от мед и цинк имат общо тегло 50 кг. В първата количеството на мед и цинк се отнасят както 2:3, а във втората медта е 70 %. След смесването им се получава нова сплав съдържаща 36% цинк. Намерете колко килограма цинк трябва да се добави към получената сплав, за да се получи нова съдържаща 50% мед?

Публикувана на: 26-1-2012
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 621

Дадени са 2 сплави на злато и сребро. Съдържанието на злато в първата сплав се отнася към съдържанието на среброто както 2:3, а процентното съдържание на златото във втората сплав е с 20 гр. по-ниско отколкото в първата. От двете сплави е получена трета в която златото е с 92 гр. по-малко от среброто. Ако теглото на първата сплав е с 20 гр. по-малко от теглото на втората, намерете теглото на всяка от сплавите.

Публикувана на: 26-1-2012
7 клас
Задача 544

Инвар е сплав от никел и желязо, съдържаща 36 % никел. По колко кг. инвар и чисто желязо трябва да се смесят, за да се получи 63 кг. сплав, която да съдържа 80 % желязо.

Публикувана на: 29-12-2011
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1216

Дадени са две сплави от мед и калай. В първата сплав теглото на медта се отнася към теглото на калая както 3 : 5. Във втората сплав теглото на калая и медта се отнасят както 4 : 9. Колко килограма от първата сплав трябва да се добавят към 390 kg от втората, за да се получи сплав, съдържаща по равно мед и калай?

Публикувана на: 17-3-2013
1