Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос

Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос

Ако върху права изберем точка О, която да изобразява 0 (нула), то тя разделя правата на два лъча OM  и ON с начало точка О. Такива два лъча се наричат противоположни.

Върху лъч ОМ нанасяме положителните числа. Този лъч е с положителна посока. Тогава за другия  лъч ON казваме, че има отрицателна посока. Върху него нанасяме отрицателните числа.

 

Всяко число може да изобразим с точка от числовата ос.  Мястото на точката се определя от избраното число. Това число се нарича координата на съответната точка, а числовата ос координатна ос. Всяко число има образ върху координатната ос.

Например записваме:

M(3) – чете се ”точка М има координата 3”
N(-2) – чете се ”точка N има координата -2”.

 

6 клас
Задача 1677

Ако точките А и В са съответно образи на противоположното и реципрочното число на числото -8 върху числовата ос, то средата М на получената отсечката АВ е образ на числото?

Публикувана на: 15-4-2014
6 клас
Задача 432

Изобразете върху числовата ос числото а, за което:

а)  | a | = 3;
б)  | a | < 3 и a  е цяло положително число;
в)  | a | < 3 и a  е цяло отрицателно  число;
г)  | a | < 3 и a  е цяло  число.

Публикувана на: 21-10-2011
6 клас
Задача 997

Запишете като цяло дробта

2 върху 1

0 върху 2

Педставлява ли рационалното число тествено или цяло число-това е друга задача

-17 върху 9

0 върху -7

Публикувана на: 26-11-2012
6 клас
Задача 996

Опростете:

-1 върху -2

-49 върху - 56

100 върху -8

-32 върху -128

Публикувана на: 26-11-2012
6 клас
Категория: отношение
Задача 2089

Периметърът на триъгълник е 42 см, а дължините на две от страните му са 3/7  ( три върху седем) и 5/14 ( пет върху четиринадесет) от периметъра. Намерете отношението на страните на триъгълника.

Публикувана на: 13-4-2017
6 клас
Категория: куб, геометрия
Задача 1663

Куб с ръб 10 дм е разделен на 1000 кубчета с ръб 10 см. Осемте кубчета, които съдържат върховете на първоначалния куб, са отрязани.

а) Колко квадратни сантиметра е повърхнината на полученото тяло?

б) Полученото тяло е поставено на масата върху една от стените си. Кубчетата, които лежат на масата, образуват I етаж. Тези над тях образуват II етаж и т.н.

В някои от кубчетата на I етаж са написани по една число от целите числа от (-30) до (-4). Във всяко от кубчетата от II етаж написваме по едно от следващите 100 цели числа, на III също написваме по едно от следващите 100 цели числа и т.н.

На кой от етажите е написано числото 608? А числото 696?

Публикувана на: 05-4-2014
6 клас
Задача 2098
Лицето на триъгълник ABC e равно на Sкв.см. Ако точка М лежи върху страната AB, точка N лежи върху страната BC, AM е и две пети от АB и BN е 30% от BC, намерете лицето на четириъгърлника AMNC.
Публикувана на: 22-4-2017
6 клас
Задача 1632

Всички естествени числа са разделени на "добри" и "лоши". Известно е, че ако числото А е "добро", тогава А+6 е също "добро", а ако В е "лошо", то В+15 е също "лошо". Възможно ли е сред първите 2000 естествени числа да има точно 1000 "добри" числа?

Публикувана на: 09-3-2014
6 клас
Задача 433

Напишете всички цели числа, които са:

а) положителни и по-малки от 9,2;
б) отрицателни и по-големи от  -8,3;
в) по-големи от -7 и по малки от -3,4;
г) по-големи от -5 и по-малки от 3.

Публикувана на: 21-10-2011
6 клас
Задача 2381

Докажете че ако а и в са положителни числа, то |a - b | = |a| - |b|

Публикувана на: 05-12-2018
1