Положителни и отрицателни числа. Рационални числа <br>(множество на рационалните числа)

Положителни и отрицателни числа. Рационални числа
(множество на рационалните числа)

Числата, пред които поставяме знак “+” наричаме положителни. Те могат да се записват и без знака “+”.
Примери: +1; +2; +3; +4,8; може да се запише и така 1; 2; 3; 4,8;

Числата, пред които поставяме знак “-” наричаме отрицателни.
Примери: -1; -2; -3; -4,8; -10,378.

Числото 0 e нито отрицателно и нито положително.

 

Всички положителни числа(цели и дробни), всички отрицателни числа (цели и дробни) и числото 0 образуват множеството на рационалните числа.
Прието е
множеството на рационалните числа да се означава с Q.

 

За пръв път отрицателните числа били въведени в Китай.
Независимо от китайците до правилата за смятане с отрицателни числа стигнал и древногръцкия математик Диофант през ІІІ век. Той приел, че наличност е положително число, а недостиг е отрицателно число.
Древноиндийските математици тълкували отрицателните числа като дълг.
През XVII в. отрицатлните числа били приети от всички математици.

 

Ето няколко примера, кога се използват отрицателни числа:

При измерване на температурата. Температурата под 0о се записва със знак “-”, а над нулата със знак “+”.

При измерване на височини и дълбочини. Височините на точка от земната повърхност и дълбочината на точка от морското дъно се измерват спрямо морското равнище, чиято височина е приета за 0 м. Надморската височина се означава със знака “+”, а дълбочината с  “-“.

Печалбата се означава  със знак “+”, а загубата със знак “-“.

6 клас
Задача 433

Напишете всички цели числа, които са:

а) положителни и по-малки от 9,2;
б) отрицателни и по-големи от  -8,3;
в) по-големи от -7 и по малки от -3,4;
г) по-големи от -5 и по-малки от 3.

Публикувана на: 21-10-2011
6 клас
Задача 2381

Докажете че ако а и в са положителни числа, то |a - b | = |a| - |b|

Публикувана на: 05-12-2018
6 клас
Задача 994

Произведението на пет множителя е положително число.Можем ли да твъдим,че всичките му множители са положителни?

Публикувана на: 26-11-2012
6 клас
Задача 993

Колко отрицателни  множителя може да съдържа  произведението за да бъде:а)положително       б)отрицателно

Публикувана на: 26-11-2012
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2323

Сборът на 3 положителни числа е 359. Първото и второто са последователни цели числа. Третото се отнася към по-голямото от двете както 3:8. Намерете най-малкото число.

 

 

Публикувана на: 08-6-2018
6 клас
Задача 512

Сборът на три числа е 32,8. Третото от тях е с 2,4 по-голямо от второто, а второто е 1,4 пъти по-голямо от първото. Намерете първото число.

Публикувана на: 11-12-2011
6 клас
Задача 1632

Всички естествени числа са разделени на "добри" и "лоши". Известно е, че ако числото А е "добро", тогава А+6 е също "добро", а ако В е "лошо", то В+15 е също "лошо". Възможно ли е сред първите 2000 естествени числа да има точно 1000 "добри" числа?

Публикувана на: 09-3-2014
6 клас
Задача 1536
Публикувана на: 26-12-2013
6 клас
Задача 1539
Публикувана на: 28-12-2013
6 клас
Задача 1920
Публикувана на: 04-10-2015
1