Степенуване - стандартен запис на естествено число

Степенуване - стандартен запис на естествено число

Стандартен запис на естествено число

Стандартния запис на естествено число А се нарича произведение от вида:
А = k.10n, където k e число от 1 до 10 и n – естествено число. Степенният показател nсе нарича порядък на числото.

Записът се използва за по-кратко записване на големи числа.

 

Примери:

825347 = 800000 + 20000 + 5000 + 300 + 40 + 7 =
= 8 . 100000 + 2 . 10000 + 5 . 1000 + 3 . 100 + 4 . 10 + 7 =
= 8 . 105+ 2 . 104+ 5 . 103+ 3 . 102+ 4 . 101+ 7

 

14000 = 1,4 . 10000 = 1,4 . 105
5 знака                  5 нули

 

3550000 = 3.55 . 1000000= 3.55 . 106
  6 знака                           6 нули

6 клас
Категория: степенуване
Задача 857

Намерете стойността на израза, ако n е естествено число.

(-1)n(-1)n(-1)5

Публикувана на: 27-6-2012
6 клас
Задача 462

Намерете най-малкото естествено число a, за което съществува есествено число n, такова че  1176 .  a = n3 .

Публикувана на: 08-11-2011
6 клас
Задача 228

Най-голямото естествено число n, за което стойноста на израза

562 - 322 / 2n     е цяло число, е :

Публикувана на: 25-5-2011
6 клас
Задача 450

Ако n е естествено число, то изразът n2 + 4 не може да завършва на цифрата:

а)  0                б)  5                     в)  4                    г) 7

Публикувана на: 02-11-2011
6 клас
Задача 416

Докажете, че ако n е естествено число, то стойността на израза не зависи от n.

           7n+ 7n+1+ 7n+2
A = ———————— ;
           7n+1+ 7n+2+ 7n+3

 

B = 52.n+3+ 3n+3.2n– (5.25n+1+ 27.6n) ;

 

       (27 . 3n+ 7 . 3n+1)3
C = ———————— ;
          (33)n+1. (22)5  

 

            2n+1. 2n+2. 2n+3  +  2n. 2n+1. 2n+2
D = ———————————————— ;
            2n+2. 2n+3. 2n+4  -  2n. 2n+1. 2n+2

Публикувана на: 07-10-2011
6 клас
Задача 931

Намерете неизвестното число x в равенството

2/3(2/3)10-3x ((-1,5)2)= 2 и 1/4

отг. 1

Публикувана на: 08-10-2012
6 клас
Задача 399

Определете стойностите на естественото число n, за които е изпълнено:

а) 2n < 25

б) 11 < 2n < 33

в) (3/4)n > 27/64)

г) 1/3 < (2/3)n < 1/2

Публикувана на: 01-10-2011
6 клас
Задача 463

Числото 10000 е записано като  произведение на два множителя, в чийто десетичен запис не се среща нито един път цифрата 0. На колко е равен сборът на тези два множителя?

Публикувана на: 08-11-2011
6 клас
Категория: степенуване
Задача 1936

Покажете има ли  естествени числа  K , M и N за които : 2013 на степен 4K +2014  на степен 2M +2015 на степен N e:                                                                                

а) просто число

б) квадрат на ест. число

Публикувана на: 27-10-2015
6 клас
Задача 1947

Имало двама братя, единият на възраст между 30 и 40 години, а другият  между 40 и 50 години. Да се намери на колко години е бил всеки от тях, а произведението от годините им е куб ( точна трета степен) на ест. число

Публикувана на: 20-12-2015
1