Десетични дроби

Десетични дроби

Какво означават записите на една касова бележка? Например: 0,58 лв., 3,55 лв., 0,99 лв.

Удобно е да се записват суми по този начин, като вляво от запетаята са левовете, а в дясно стотинките. Това означава, че горе сме записали 58 ст., 3 лв. и 55 ст., 99 ст.

                                                            1
Понеже 1 лв. = 100 ст., то 1 ст. =  ----- лв. = 0,01лв.
                                                          100

                7
 7 ст. =  ----- лв. = 0,07лв.
              100

               17
 17 ст. =  ----- лв. = 0,17лв.
              100

 По подобен начин е удобно да се записват и други мерни еденици.

                                            1                                                   25
 1 м = 100 см, то 1 см =  ----- м = 0,01м              25 см  =  -----  м = 0,25 м
                                         100                                                 100

                                 1                                                                 455
 1 кг = 1000 г  =  -------  кг = 0,001 кг                       455 г  = ------ кг = 0,455 кг
                             1000                                                              1000

Записването по този начин се нарича десетични дроби.

Часта, която се записва в ляво от запетаята се нарича цяла част на дробта, а тази от дясно - дробна част. Всъщност десетичните дроби се записват както естествените числа: в цялата част от дясно на ляво разделите са еденици (Е), десетици (Д), стотици (С), хилади (Х), ..., а в дробната част, от ляво на дясно - десети (д), стотни (с), хилядни (х), десетохилядни (дх), ....

Десетичната дроб 0,01 се чете една стотна или нула цяло и една стотна.
Десетичната дроб 0,27 - двадесет и седем стотни.
Десетичната дроб 3,28 - три цяло и двадесет и осем стотни

Наименованието на дробната част съответства на наименованието на последния раздел след запетаята.
Ако имаме десети след запетаята се пише една цифра, стотни - две цифри, хиладни - три цифри и т.н.
 

5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 152

Запишете всички десетични дроби, които: 
а) съдържат в дробната си част само десети и стотни и са между 2,62 и 2,69;
б) съдържат в дробната си част само десети и са между 25,8 и 26,69.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 2293

Намерете Х:

1,(15).33 - X.2 = 1

Публикувана на: 03-4-2018
5 клас
Задача 2311

0,00024 : 0,006

Публикувана на: 28-4-2018
5 клас
Задача 479

0,8.0,0025=

Публикувана на: 24-11-2011
5 клас
Задача 165

Пресметнете по рационален начин:

а) 0,2 . 0,4 . 2,5;

б) 0,125 . 4 . 0,8 . 2,5;

в) 62,35 . 0,4 . 0 . 4,23 . 0,72 + 3 . 0,04 . 5;

г) 0,2 . 1,7 . 0,5 . 10 . 2,125 . 8 +12,31.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 1460

Запишете с десетична дроб и прочетете числото, което съдържа :

а) 3 десетици и 3 десети,
б) 8 стотици , 3 ед, и 6 стотни,
в) 1 хилядна и 8 десетохилядни

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 58

Намерете х, ако:

а) 15,7  - (х+3) = 4,2 . 2

б) 18,6 - (х - 5,2) = 0,4 . 7

в) 13,8 - (5,2 - х) = 5,6 . 2

г) 17,9 - ( х + 3,4) = 1,2 . 0,8

Публикувана на: 02-3-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 1932

В пункт доставили 32,6 кг лайка, мащерка с 12,5 кг по-малко от лайката, и жълт кантарион. Общо доставените билки били 68,4 кг. Съставете израз  за събрания кантрион и го пресметнете.

Публикувана на: 19-10-2015
5 клас
Задача 157

Когато едната  от две бригади асфалтирала 3,08 км от една улица, а другата с 1,04 км повече, между тях останало разстояние 2,5 км. Колко километра е дълга улицата?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 154

Ширината на правоъгълник е 126,8 м, а дължината му е с 487 дм повече от ширината. Пресметнете в метри обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 29-4-2011
1