Превръщане на десетична дроб в обикновенна

Превръщане на десетична дроб в обикновенна

Нека разгледаме следните дроби:

   12
———    и   0,12  - това е едно и също число, записано съответно с обикновенна и десетична дроб.
  100

И в двата случая се чете  "дванайсет стотни". 

 

Да разгледаме друга десетична дроб. Например:  0,9. Тази десетична дроб се чете "девет десети".
Нека да запишем "девет десети" като обикновенна дроб. Първото число е числителя, а второто знаменателя. "Девет" е числителя, а "десет" знаменателя.

            9
0,9 = ——  - девет десети
           10

               5
0,05 = ——   - пет стотни
             100

                 101
0,101 = ———  - сто и една хилядни
               1000

                  6
0,006 = ———   -  шест хилядни
               1000

 

Какво правим ако дробта има цяла част?

Десетичната дроб  2,4  се чете "две цяло и четири десети". По същия начин се чете и смесеното число.
      4
2 —— .  Това е едно и също число.
     10

                4          24
2,4 = 2  —— = ——
               10        10

Смесеното число лесно може да превърнем в неправилна дроб.

                      12        
11,12 = 11  ——  - единайсет чяло и дванайсет стотни
                    100

                       1
5,001 =  5 ———     -  пет цяло и една хилядна
                    1000    
 

5 клас
Задача 1123

Кога една обикновенна дроб се нарича правилна и числото 0 правилна дроб ли е?

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Задача 408

Запишете с десетична дроб и прочетете числото съдържащо:
3 десетици и 3 десети;
8 стотици 3 еденици и 6 стотни;
1 хилядна и 8 десетохиледни

Публикувана на: 04-10-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 1460

Запишете с десетична дроб и прочетете числото, което съдържа :

а) 3 десетици и 3 десети,
б) 8 стотици , 3 ед, и 6 стотни,
в) 1 хилядна и 8 десетохилядни

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Категория: мерни единици
Задача 419

Запишете с десетична дроб:   

а) 
7 см и 8мм. в см.
5 дм. и 9мм. в дм.
8м. и 2 дм. в м.
8м. и 5 см. в м.                      

б) 
5лв. и 13 ст. в лв.
7 лв. и 8 ст. в лв.
5 ст. в лв.
45 ст. в лв.       

в) 
5 кг. и 725 г. в кг.
8 кг. и 75 гр. в кг.  
375 гр. в кг
25 гр. в кг.   

г)  
1 км и 357 м. в км.
18 км. и 70м. в км.
546м. в км.
85м. в км. 

Публикувана на: 07-10-2011
5 клас
Задача 1127

Разширяваме една обикновенна дроб когато:

а) Прибавяме към числителя и знаменателя  едно и също естествено число ;
б) Делим  числителя и знаменателя с едно и също естествено число;
в) Умножаваме  числителя и знаменателя с едно и също естествено число;
г) Изваждаме от числителя и знаменателя  едно и също естествено число;

Публикувана на: 07-2-2013
5 клас
Категория: дроби
Задача 734

а) Всяка правилна дроб е ----------------- от единица !
б) Всяка неправилна дроб е -------------------- или на единицата!
в) Дроби с различни  знаменатели се сравняват като --------------------- знаменатели!
г) От две смесени числа с равни цели части по-голямо е това, на което ------------------- е по-голяма!

Публикувана на: 17-3-2012
5 клас
Задача 1124

Неправилната дроб е по-малка или по-голяма от 1. Посочете вярното.

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Категория: алгебра
Задача 866

Според Димитър 25% от книгите у тях са романи,а 1/9 са поезия.
Колко книги има в дома на Димитър,ако броят им е повече от 50 и по-малко от 100?
числото 1/9 е дроб

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Категория: дроби
Задача 716

Запишете като несъкратима дроб!   
а)  в килограми :  100гр. , 250гр., 225гр. , 500гр. 
б) в часове: 20мин. , 45мин. , 75 секунди , 420секунди   
в) в километри: 150м. , 540м. , 150дм. , 2350дм. , 52320см.

Публикувана на: 10-3-2012
5 клас
Категория: Правоъгълник, лице
Задача 870

Даден е правоъгълникът ABCD с дължина на страните AB=24 см. BC=20 см . Точките M,P и N лежат съответно на страните  AB,BC и CD и  AM = 1/3 . AB, BP е с 20% по-къса от BC и CN = ND.Намерете лицето на четириъгълника AMPN.

Числото 1/3 е дроб.

 

Публикувана на: 04-8-2012
1