Мерни единици за дължина, площ, обем, маса и време. Метричната система ( системата SI)

Мерни единици за дължина, площ, обем, маса и време. Метричната система ( системата SI)

 

Метричната система ( системата SI)  е най-широко използваната мерна система в науката и бита.

Съществуват различни мерни единици, но тук ще ви представим само част от тях.

 

 

Мерни единици за дължина

Метърът е основната еденица за дължина. Означава се с m, като в България понякога се изписва м вместо m.

Кратни и дробни на метъра:

- километър                1km = 1000 m
- хектометър               1 hm= 100m
- декаметър                1 dam = 10 m
- дециметър                1  dm  = 0,1 m
- сантиметър              1 cm = 0,01 m
-милиметър              1 mm = 0.001 m

 

Някои страни  (предимно в англоезичния свят ) все още се използват мерни единици, който не са от метричната система. Ето някои от тях:

- миля                      1 миля = 1 609,347 m
- морска миля       1 морска миля  =  1 852 m
- ярд                         1 ярд = 0,9144 m
- фут                          1 фут =  0,3048 m
- инч                         1 инч = 2,54 cm

 

 

Мерни единици за площ

 Единицата за измерване на площ в системата SI е квадратният метър с означение m2. У нас се използват означения на кирилица като кв. м  и м2.

Някои по-често използвани производни единици на квадратния метър са квадратният километър, квадратният сантиметър, квадратният милиметър:

1 km2 = 1 000 000 m2
1 m2 = 100 dm2= 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2
1 dm2= 100 cm2 = 10000 mm2
1 cm2 = 100 mm2

Единицата ар (с означение а) и нейните кратни декар и хектар (с означения da и ha) се използват за измерване на селскостопански площи.

1 a = 100 m2
1 da = 10 a = 1 000 m2
1 ha = 100 a = 10 000 m2

 

Постепенно излизат от употреба широко използваните в миналото (предимно в англоезичния свят) имперски единици наричани още британски или английски:

1 in2 (квадратен инч) = 6,451 6 cm2
1 ft2 (квадратен фут) = 144 in2 = 929,03 cm2
1 yd2 (квадратен ярд) = 9 ft2 = 0,836 127 36 m2
1 rod2 (perch, pole) (квадратен род, пъч или пол) = 30,25 yd2 = 25,292 853 m2
1 acre (акър) = 160 rod2 = 43 560 ft2= 4 046,856 m2
1 mile2 (квадратна миля) = 640 акра = 2,589 988 km2

 

 

 

Мерни единици за обем

Единицата за измерване на обем в системата SI е кубичния метър с означение m3. У нас се използват означения на кирилица като куб. м  и м3.

Най-често използваните производни на кубичния метър са:

-  кубичен дециметър (dm3), литър (L)   
            1 L = 1 dm3 = 0.001 m3 
 

-  кубичен сантиметър (cm3), милилитър (ml)
            1 ml =  0,001 L      
            1 ml  = 1 cm3

 

Ето и няколко мерни единици за обем от британската мерна система:

-  Британска течна унция (UK fl. oz.) ≈ 28,4 ml
-  Британска пинта (UK pint) = 20 течни унции ≈ 568 ml
-  Британска кварта(UK quart) = 40 унции = 2 пинти ≈ 1,137 l
-  Британски галон (UK gallon) = 160 унции = 4 кварти ≈ 4,54609

 

 

 

Мерни единици за маса

Килограм е мерна еденица отсистемата SIи се използва за физичната величина маса. Символът с който се означава е kg.

Най-често използваните производни на килограма са:

- милиграм  (mg)        1 mg = 0,001 g = 0,000001 kg
- грам(g)                     1 g  = 0,001 kg
- килограм(kg)           1 kg = 1000 g
- тон (t)                        1 t = 1000 kg

В  България се среща и следното записване:  килограм – кг, грам–гр, тон- т.

 

Извън системата SI в днешно време се използват и:

унция  - 1 унция е равна на 28,3495234 g (≈28,35 g);
- стандартен американски и английски фунт, равен на 16 унции или    453,592 374 495 300 g (≈453,59 g);

- тройунция – използва се  при скъпоценните метали и техни сплави.
1 тройунция е равна на 31,103 476 8 g (≈31,10 g);
- тройски (британски аптечен) фунт (тройфунт), равен на 12 тройунции или 373,241 718 913 976 g (≈373,24 g).

 

 

 

Мерни единици за време

Единицата за време в системата SI е секундата (s). Денят се разделя на 24 часа (h), всеки от който се дели на 60 минути(min), а всяка минута — на 60 секунди(s).

Секундата е основна единица и в други системи от единици като CGS, MKS, имперските единици и други.

 

Други единици за време:

- век – 1 век е равен на 100 години
- година
- месец – 1 година има 12 месеца
- седмица - 7 дни
- денонощие – 24 часа
- час – 60 минути
- минута – 60 секунди
- секунда

5 клас
Задача 1543

Плувен басейн с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 12,5 м, широчина 5 м и дълбочина 2 м. Колко литра вода са необходими за да се напълни басейнът до 20 см под горния ръб?

Публикувана на: 03-1-2014
5 клас
Задача 1474

Правоъгълник има дължина 23,5 дм и широчина 360 см. Колко метра е обиколката му?

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Категория: мерни единици
Задача 1485

Правоъгълен участък с дължина 0,015 км и широчина 0,135 км е опреден за вишнева градина. Колко дръвчета могат да се посадят в него, ако на всеки 6,25 кв. м. се сади по едно дръвче?

Публикувана на: 02-11-2013
5 клас
Задача 1578

20 борови дъски с форма на правоъгълен паралелепипет имат размери 20 см 3 см и 4 м. Колко тежат, ако 1 куб.м. боров материал тежи 600кг?

Публикувана на: 30-1-2014
5 клас
Задача 1577

При ремонт на волейболно игрище, което има форма на правоъгълник с размери 18 м и 9м, е направена изравнителна замазка средно с височина 4см. Намерете колко кубически метра замаска е употребена.

Публикувана на: 30-1-2014
5 клас
Задача 1564

Даден е правоъгълен паралелепипед с обем V = 2520 куб. см и височина h. Намерете лицето на основата B, ако: 
а)  h = 1,8 дм       b)  h = 0,28 m     в) h = 12,6 см      г) h = 70 мм.

 

Публикувана на: 16-1-2014
5 клас
Задача 1941

Трактор с плуг захваща ивица от 1,75 метра и има скорост 5 км ч. Колко декара ще изоре тракторът за 8 часа.

 

Публикувана на: 09-11-2015
5 клас
Задача 656

Даден е правоъгълен паралелепипед с измерения a = 50 см. b = 3 дм. c = 0,7 м.
Намерете  :

a) повърхнината му в квадратни сантиметри;
b) обема му в литри.

Публикувана на: 12-2-2012
5 клас
Задача 200

Влак с дължина  120 м се движи по мост със скорост 5 м/сек. За колко време влакът ще напусне моста, ако моста е дълъг 480 м?

Публикувана на: 15-5-2011
5 клас
Задача 167

Нива има форма на правоъгълник с размери 0,25 км и 0,1 км. През нивата трябва да се прокара път с ширина 5 м. Как трябва  да се прокара пътят, че да се похаби най-малко обработваема площ? А колко ще бъде обработваемата площ на нивата след прокарването на пътя? Намерете площа в кв.м., ар, декар и хектар.

Публикувана на: 03-5-2011
1