Превръщане на обикновенна в десетична дроб. Безкрайна периодична десетична дроб.

Превръщане на обикновенна в десетична дроб. Безкрайна периодична десетична дроб.

Обикновена дроб може да превърнем в десетична като разделим нейния числител  на знаменателя й.

 

В някои случаи делението може да продължи до безкрай, защото се повтаря един и същи остатък или редуващи се остатъци.

   5 : 3 = 1,666....
- 3
   20
- 18
     20
   - 18
        20
     - 18
          2

Повтаря се един и същи остатък  2.

Казва се, че обикновенната дроб е превърната в безкрайна периодична десетична дроб.

Записва се 1,666... = 1,(6)  и се чете „едно цяло и шест в период”.

 

Десетичните дроби, наричаме още крайни десетични дроби, за да ги различаваме от безкрайните периодични десетични дроби.

Несъкратима дроб може да представим като крайна десетична дроб,  ако знаменателят и съдържа като прости множители само числата  2 и 5.

5 клас
Задача 408

Запишете с десетична дроб и прочетете числото съдържащо:
3 десетици и 3 десети;
8 стотици 3 еденици и 6 стотни;
1 хилядна и 8 десетохиледни

Публикувана на: 04-10-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 1460

Запишете с десетична дроб и прочетете числото, което съдържа :

а) 3 десетици и 3 десети,
б) 8 стотици , 3 ед, и 6 стотни,
в) 1 хилядна и 8 десетохилядни

Публикувана на: 10-10-2013
5 клас
Задача 1123

Кога една обикновенна дроб се нарича правилна и числото 0 правилна дроб ли е?

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Категория: мерни единици
Задача 419

Запишете с десетична дроб:   

а) 
7 см и 8мм. в см.
5 дм. и 9мм. в дм.
8м. и 2 дм. в м.
8м. и 5 см. в м.                      

б) 
5лв. и 13 ст. в лв.
7 лв. и 8 ст. в лв.
5 ст. в лв.
45 ст. в лв.       

в) 
5 кг. и 725 г. в кг.
8 кг. и 75 гр. в кг.  
375 гр. в кг
25 гр. в кг.   

г)  
1 км и 357 м. в км.
18 км. и 70м. в км.
546м. в км.
85м. в км. 

Публикувана на: 07-10-2011
5 клас
Категория: дроби
Задача 734

а) Всяка правилна дроб е ----------------- от единица !
б) Всяка неправилна дроб е -------------------- или на единицата!
в) Дроби с различни  знаменатели се сравняват като --------------------- знаменатели!
г) От две смесени числа с равни цели части по-голямо е това, на което ------------------- е по-голяма!

Публикувана на: 17-3-2012
5 клас
Задача 1127

Разширяваме една обикновенна дроб когато:

а) Прибавяме към числителя и знаменателя  едно и също естествено число ;
б) Делим  числителя и знаменателя с едно и също естествено число;
в) Умножаваме  числителя и знаменателя с едно и също естествено число;
г) Изваждаме от числителя и знаменателя  едно и също естествено число;

Публикувана на: 07-2-2013
5 клас
Задача 1124

Неправилната дроб е по-малка или по-голяма от 1. Посочете вярното.

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Категория: алгебра
Задача 866

Според Димитър 25% от книгите у тях са романи,а 1/9 са поезия.
Колко книги има в дома на Димитър,ако броят им е повече от 50 и по-малко от 100?
числото 1/9 е дроб

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Категория: дроби
Задача 716

Запишете като несъкратима дроб!   
а)  в килограми :  100гр. , 250гр., 225гр. , 500гр. 
б) в часове: 20мин. , 45мин. , 75 секунди , 420секунди   
в) в километри: 150м. , 540м. , 150дм. , 2350дм. , 52320см.

Публикувана на: 10-3-2012
5 клас
Категория: Правоъгълник, лице
Задача 870

Даден е правоъгълникът ABCD с дължина на страните AB=24 см. BC=20 см . Точките M,P и N лежат съответно на страните  AB,BC и CD и  AM = 1/3 . AB, BP е с 20% по-къса от BC и CN = ND.Намерете лицето на четириъгълника AMPN.

Числото 1/3 е дроб.

 

Публикувана на: 04-8-2012
1