Събиране и изваждане на смесени числа

Събиране и изваждане на смесени числа

Събиране на смесени числа

Първи начин

1.      Превръщаме ги в неправилни дроби
2.      Събираме тези дроби
3.      Получената неправилна дроб  превръщаме в смесено число.

Пример:

                                 1          1
         Съберете   5 —  и  6 —   
                                2           3 

 

              1            10 + 1         11
          5 —   =    ———— = ——     
              2                 2               2 


            1            18 + 1         19
        6 —   =    ———— = ——                                                   
            3                 3               3 


          11          19          33  +  38          71            5
         ——  +  —— =  ————— = —— = 11 —
           2            3                 6                   6            6

 

 

Втори начин

  1. Събираме целите части
  2. Събираме дробните части
  3. Събираме получените цяла час с дробната част и ги превръщаме в смесено число.

Пример:

                         1          1
Съберете    5 —  и  6 —   
                        2           3 


    1          1               1                1
 5—  +  6— =  (5 + —) + ( 6 + —) =
    2          3               2                3


                      1       1                 2 + 3
  =  5 +  6  +  — + —  =  11 + ———   =
                       2      3                     6

              5           5
= 11 +  —  = 11—
              6           6

 

Изваждане на смесени числа

 

Първи начин

  1. Превръщаме ги в неправилни дроби
  2. Изваждаме тези дроби
  3. Ако сме получели неправилна дроб я  превръщаме в смесено число.

Пример:
                                                                     1           1
         Намерете разликата на числата   6 —  и  5 —   
                                                                     2           3 

    1            12 + 1           13
6 —   =    ———— = ——                                                                                               
    2                 2               2 
            

    1            15 + 1          16
5 —   =    ———— = ——                                                                                               
    3                 3               3 


13          16          39  - 32           7           1
——  -  —— =  ————— = — =   1 —
  2            3                 6               6           6

 

Втори начин

1.   Изваждаме целите части
2.  Изваждаме дробните части
3. Събираме получените цяла час с дробната част и ги превръщаме в смесено число.
 

Пример:

                                                           1           1                
Намерете разликата на числата   6 —  и  5 —   
                                                           2           3 

                                    1        1
Проверяваме  дали  —  > —  (ако не е взимаме една еденица от цялата част).
                                    2        3


     1          1                          1     1
 6 —  -  5 — =  (6  -  5) + ( — - — ) =
     2          3                           2     3


                  3 - 2
  =    1  +  ———   =
                      6


           1          1
= 1 +  —  = 1 — 
           6           6

 

 

5 клас
Задача 868

Намерете неизвестното число в равенството:


( 10.85-(х-1 1/4).7):0,5+2 3/5=4

числата 1 1/4 и 2 3/5 са смесени числа 

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Категория: дроби
Задача 734

а) Всяка правилна дроб е ----------------- от единица !
б) Всяка неправилна дроб е -------------------- или на единицата!
в) Дроби с различни  знаменатели се сравняват като --------------------- знаменатели!
г) От две смесени числа с равни цели части по-голямо е това, на което ------------------- е по-голяма!

Публикувана на: 17-3-2012
5 клас
Категория: числови изрази
Задача 879

а) Пресметнете стойността на израза

А= ( 1 1/3  + 4/5 ) . 30 - ( 17,1 . 3,17 - 3,17 . 7,1 ) - 23/10

б) Намерете неизвестното число X , ако

( 8,5 - x ) :1/2 + 5/6 = 1 1/3 + 0,5 . 5 ;

в) Коя е цифрата , която се намира на 2007-мо място в десетичния запис на дробта с числител , равен на стойноста на израза от а) и знаменател , равен на стойноста на неизвестното число от б)


Забележка : 1 1/3 и 1 1/3 са СМЕСЕНИ ЧИСЛА
                       4/5 , 23/10  ,  1/2  ,  5/6  ,  са ДРОБИ

Публикувана на: 14-8-2012
5 клас
Категория: числови изрази
Задача 886

Да се пресметне стойността на израза ( 2а - 1/b) . c, където

                  3 2/13 . 4,5 + 4,5 . 6 11/13
А =    ————————————————    - 2,5 ,  B= 8 2/3 - 1 1/3 : ( 22-21 5/9) 
                    7,53 . 7 1/2 - 6,53 . 7 1/2        
                              
C е цифрата на единиците на четирицифреното число 136c, ако се знае, че то се дели на 6

Забележка: числата 3 2/13,  6 11/13,  7 1/2 ,  8 2/3,  1 1/3,  21 5/9 са СМЕСЕНИ ЧИСЛА
числата 1/b e ДРОБ.

Публикувана на: 25-8-2012
5 клас
Категория: числови изрази
Задача 874

 

Пресметнете стойността на израза B=33 1/3 % от А-3/5.X

където А=(11 1/3.5,25):(37-32 3/4) - 2,4 . 13 2/13 + 2,4 . 17 11/17
                                                           ______________________________      ,    а
x e неизвестното

                                                            0,3 . 13 2/13 + 0,3 . 17 11/17


число от равенството ( 26 1/3 – 13 1/3 :
X ) . 0,2 = 3 2/3


Числата 11 1/3 , 32 3/4 , 13 2/13 , 17 11/17 , 26 1/3 , 13 1/3 , 3 2/3 са СМЕСЕНИ числа
33 1/3 и 3/5 от израза на 1-вия ред са СМЕСЕНО число и ДРОБ . 

Публикувана на: 06-8-2012
5 клас
Категория: делимост, НОД, НОК
Задача 1135

НОД на две естествени числа е 8, а НОК на същите числа е 240. Единственото просто число, което дели по-малкото, но не дели по-голямото е 5. Намерете числата.

Публикувана на: 10-2-2013
5 клас
Задача 1122

Числото 0 съдържа ли се в множеството на естествените числа?

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Задача 1646

На дъската са написани числата 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Разрешава се да се изтрият две произволно избрани от написаните числа по праволото: От по- голямото се изважда по- малкото, числата се изтриват и на тяхно място се записва получената разлика-  положително число. ( след всяко  действие броят на написаните числа намалява с едно). След седем такива действия ще остане само едно число. Може ли то да е равно на 97? Обяснете защо.

Публикувана на: 26-3-2014
5 клас
Задача 1094

Съществуват ли естествени числа а и b такива, че a.b.(a+b) = 2013201320132013

Публикувана на: 23-1-2013
5 клас
Задача 74

На дъската написали числото едно и още десет последователни числа. Като изтрили едно от написаните числа, сборът на останалите се оказал равен на 2003. Кое число са изтрили?

Публикувана на: 14-3-2011
1