Смесени числа. Превръщане на смесените числа в дроб и обратно.

Смесени числа. Превръщане на смесените числа в дроб и обратно.


                          1          1                  1           1 
                  1 +  —  =  1—   ;   5  +   —  = 5 —   
                           2           2                 3          3

Четем  едно и една втора;   пет и една трета

Сборовете, в които едното число е естествено число, а другото е правилна дроб обикновенно се записват без знака плюс. Числа записани по този начин се наричат смесени.

Всяко смесено число може да се престави като неправилна дроб.

 

Превръщане на смесените числа в неправилна дроб

  1. Представяме смесеното число като сбор от цяло число и дроб

                        1               1
                   5 —  =  5  +  —  
                       2                 2      

                                                                                                       a
2. Цялата число преставяме като неправилна дроб от вида   — 
                                                                                                       1


                  1               1          5        1
             5 —  =  5  +  —   =  —  +  —
                  2                 2         1        2

 

       3.  Привеждаме дробите под общ знаменател и ги събираме.

                          2 )       1)
                       5        1           5 . 2 + 1         10 + 1          11
                      —  +  —   =    ———— = ————  =  ——                                                                         
                       1        2                 2                   2                2

 

Превръщане на неправилна дроб в смесено число

                                                              11
Да превърнем неправилната дроб   ——  в  смесено число.
                                                               3

   1. Делим числителя на знаменателя

       11 : 3 = 3 (ост. 2)
     -   9 
         2

 

   2. Частното 3  е цялата част,  остатъкът 2 е числител на дробната част, а за знаменател записваме  знаменателя на неправилната дроб.

  11           2
—— =  3 —
   3            3

5 клас
Категория: дроби
Задача 734

а) Всяка правилна дроб е ----------------- от единица !
б) Всяка неправилна дроб е -------------------- или на единицата!
в) Дроби с различни  знаменатели се сравняват като --------------------- знаменатели!
г) От две смесени числа с равни цели части по-голямо е това, на което ------------------- е по-голяма!

Публикувана на: 17-3-2012
5 клас
Категория: числови изрази
Задача 886

Да се пресметне стойността на израза ( 2а - 1/b) . c, където

                  3 2/13 . 4,5 + 4,5 . 6 11/13
А =    ————————————————    - 2,5 ,  B= 8 2/3 - 1 1/3 : ( 22-21 5/9) 
                    7,53 . 7 1/2 - 6,53 . 7 1/2        
                              
C е цифрата на единиците на четирицифреното число 136c, ако се знае, че то се дели на 6

Забележка: числата 3 2/13,  6 11/13,  7 1/2 ,  8 2/3,  1 1/3,  21 5/9 са СМЕСЕНИ ЧИСЛА
числата 1/b e ДРОБ.

Публикувана на: 25-8-2012
5 клас
Задача 868

Намерете неизвестното число в равенството:


( 10.85-(х-1 1/4).7):0,5+2 3/5=4

числата 1 1/4 и 2 3/5 са смесени числа 

Публикувана на: 03-8-2012
5 клас
Задача 408

Запишете с десетична дроб и прочетете числото съдържащо:
3 десетици и 3 десети;
8 стотици 3 еденици и 6 стотни;
1 хилядна и 8 десетохиледни

Публикувана на: 04-10-2011
5 клас
Категория: числови изрази
Задача 874

 

Пресметнете стойността на израза B=33 1/3 % от А-3/5.X

където А=(11 1/3.5,25):(37-32 3/4) - 2,4 . 13 2/13 + 2,4 . 17 11/17
                                                           ______________________________      ,    а
x e неизвестното

                                                            0,3 . 13 2/13 + 0,3 . 17 11/17


число от равенството ( 26 1/3 – 13 1/3 :
X ) . 0,2 = 3 2/3


Числата 11 1/3 , 32 3/4 , 13 2/13 , 17 11/17 , 26 1/3 , 13 1/3 , 3 2/3 са СМЕСЕНИ числа
33 1/3 и 3/5 от израза на 1-вия ред са СМЕСЕНО число и ДРОБ . 

Публикувана на: 06-8-2012
5 клас
Категория: числови изрази
Задача 879

а) Пресметнете стойността на израза

А= ( 1 1/3  + 4/5 ) . 30 - ( 17,1 . 3,17 - 3,17 . 7,1 ) - 23/10

б) Намерете неизвестното число X , ако

( 8,5 - x ) :1/2 + 5/6 = 1 1/3 + 0,5 . 5 ;

в) Коя е цифрата , която се намира на 2007-мо място в десетичния запис на дробта с числител , равен на стойноста на израза от а) и знаменател , равен на стойноста на неизвестното число от б)


Забележка : 1 1/3 и 1 1/3 са СМЕСЕНИ ЧИСЛА
                       4/5 , 23/10  ,  1/2  ,  5/6  ,  са ДРОБИ

Публикувана на: 14-8-2012
5 клас
Категория: делимост, НОД, НОК
Задача 1135

НОД на две естествени числа е 8, а НОК на същите числа е 240. Единственото просто число, което дели по-малкото, но не дели по-голямото е 5. Намерете числата.

Публикувана на: 10-2-2013
5 клас
Задача 1123

Кога една обикновенна дроб се нарича правилна и числото 0 правилна дроб ли е?

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Задача 1122

Числото 0 съдържа ли се в множеството на естествените числа?

Публикувана на: 05-2-2013
5 клас
Задача 1646

На дъската са написани числата 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Разрешава се да се изтрият две произволно избрани от написаните числа по праволото: От по- голямото се изважда по- малкото, числата се изтриват и на тяхно място се записва получената разлика-  положително число. ( след всяко  действие броят на написаните числа намалява с едно). След седем такива действия ще остане само едно число. Може ли то да е равно на 97? Обяснете защо.

Публикувана на: 26-3-2014
1