Обикновени дроби

Обикновени дроби

 

Делим на две равни части. Половинка или една втора.
Записваме   1
                     2 
Делим на три равни части. Третинка или една трета.
Записваме   1
                     3 
Делим на четири равни части. Четвъртинка или една четвърт
Записваме   1
                     4 
Делим на десет равни части. Десетинка или една десета.
Записваме  
                    10 
Делим на две равни части и взимаме две от тях. Две трети.
Записваме   2
                     3 
Делим на четири равни части и взимаме три от тях. Три четвърти.
Записваме   3
                     4 
Делим на десет равни части и взимаме седем от тях. Седем десети.
Записваме   7 
                    10 
Делим на пет равни части и взимаме три от тях. Три пети.
Записваме   3
                     5 

 Така може да въведем нови числа, с които се изразяват части от цяло:
 

1 , 2 , 5 7  ,  1  ,   1  ,    8    ,  21  , 305   .... Тези числа наричаме обикновени дроби.
2   5   9   10   21   35   101     88    308

Всяка обикновена дроб се записва с помоща на две естествени числа, поставени едно над друго и отделени с черта. Числото над чертата се нарича числител на дробта. Числото под чертата се нарича знаменател на дробта. Разделящата черта се нарича дробна черта.

Знаменателя показва на колко равни части е разделено цялото, а числителя  -  колко са взети.

В дробта     цялото е разделено на 8 части и са взети 5 от тях.
                  8

5 клас
Задача 1334
Публикувана на: 06-5-2013
5 клас
Задача 1721

На въпроса колко рибки има в аквариума си, Николай отговорил: " Ако си взема още 4, тогава 3/4 от рибките ми ще станат 12".

Колко рибки има Николай?

Публикувана на: 21-5-2014
5 клас
Задача 1691

За един месец Петър решил 3/4 от задачите в сборника по математика, а през следващия месец решил 3/4 от останалите задачи. Ако общия брой решени от него задачи е 240, колко задачи от този сборник са останали нерешени?

Публикувана на: 23-4-2014
5 клас
Задача 2057

5/12 от топките които имали в един склад,  доставили в магазин "Спортист", 5/16 - в магазин "Футболист", и 5/24 - в магазин "Слънце".Намерете по колко топки са доставили във всеки магазин, ако броят на топките в склада е възможно най-малкото  четирицифрено число.

Публикувана на: 22-1-2017
5 клас
Задача 2053

За училищния карнавал организаторите поставили условие – всеки участник да носи със себе си или 1 маска, или 2 шарени шапчици, или 3 свирки. Оказало се, че всички маски са 64. Двамата водещи на карнавала – Мирко и Морко накрая събрали всички карнавални вещи, като всеки от тях събрал равен брой карнавални вещи. Мирко събрал 1/5 от свирките, 1/7 от шапчиците и всички маски. Колко са всички участници в карнавала?
 

Публикувана на: 04-1-2017
5 клас
Категория: дроби
Задача 1644

Запишете като смесено число следните дроби:

а) 15:4, 18:5, 23:10, 46:15;

б)125:12, 228:23, 164:15, 212:21

Публикувана на: 25-3-2014
5 клас
Категория: дроби, математика
Задача 745

Ако към едно число се прибави сборът на 3/11 и 2/11 се получава 10/11 открийте числото ? Забележка числата са дроби!

Публикувана на: 22-3-2012
5 клас
Категория: Дроби
Задача 786

Намислих едно число,  умножих го с 2  7/10 към произведението прибавих 3/10 и получих 3 . Кое е намисленото число?  Забележка 7/10 и 3/10 са дроби!

Публикувана на: 19-4-2012
5 клас
Категория: дроби
Задача 734

а) Всяка правилна дроб е ----------------- от единица !
б) Всяка неправилна дроб е -------------------- или на единицата!
в) Дроби с различни  знаменатели се сравняват като --------------------- знаменатели!
г) От две смесени числа с равни цели части по-голямо е това, на което ------------------- е по-голяма!

Публикувана на: 17-3-2012
5 клас
Задача 1643

В туристически маршрут с дължина 680 км  е предвидено 170 км да се изминат с автомобил, 34 км пешком, 85 км на кон, 51 км с лодка и останалата част от маршрута - с параход. Каква част от маршрута е определена за всеки вид придвижване? Запишете резултата в несъкратима дроб.

Публикувана на: 23-3-2014
1