Събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели

Събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели

Събиране на дроби с различни знаменатели

 

Дроби с различни знаменатели се събират, като предварително ги приведем към дроби с един и същи знаменател.

Пример:

   ( 3        ( 2   
1         1          3         2          5
—  +   —   =  —  +   —   =  —
 2         3         6         6          6

 

Свойства на сбора

Разместителното свойство на сбора  a + b = b + a е в сила и когато a и b са обикновенни  дроби.

Съдружителното свойство   (a + b) + c = a + (b + c)   е в сила и когато a и b са обикновенни  дроби.

 

Изваждаме на дроби с различни знаменатели

Дроби с различни знаменатели се изваждаме, като предварително ги приведем към дроби с един и същи знаменател.

Пример:

   ( 3        ( 2   
1         1          3         2          1
—  -   —   =  —   -   —   =  —
 2         3         6         6          6

5 клас
Категория: дроби
Задача 734

а) Всяка правилна дроб е ----------------- от единица !
б) Всяка неправилна дроб е -------------------- или на единицата!
в) Дроби с различни  знаменатели се сравняват като --------------------- знаменатели!
г) От две смесени числа с равни цели части по-голямо е това, на което ------------------- е по-голяма!

Публикувана на: 17-3-2012
5 клас
Задача 1445

Ракообразните наброяват 31 520 различни вида. Размерите им варират от тези на гигантския японски рак, който при опънати крайници е 4 м, до миниатюрния планктон с размери 1 мм. Каква част са размерите на планктона от тези на рака?

Публикувана на: 04-10-2013
5 клас
Категория: дроби
Задача 1644

Запишете като смесено число следните дроби:

а) 15:4, 18:5, 23:10, 46:15;

б)125:12, 228:23, 164:15, 212:21

Публикувана на: 25-3-2014
5 клас
Категория: дроби, математика
Задача 745

Ако към едно число се прибави сборът на 3/11 и 2/11 се получава 10/11 открийте числото ? Забележка числата са дроби!

Публикувана на: 22-3-2012
5 клас
Задача 1931

Върху страната AB на правоъгълника ABCD са избрани 7 различни точки, които не съвпадат с A и B, и през всяка от тях е построена права, успоредна на BC. Върху страната AD на същия правоъгълник са избрани 5 различни точки, които не съвпадат с A и D, и през всяка от тях е построена права, успоредна на AB. Пресметнете броя на всички правоъгълници, които се получават на тези прави.

Публикувана на: 08-10-2015
5 клас
Задача 1334
Публикувана на: 06-5-2013
5 клас
Категория: Дроби
Задача 786

Намислих едно число,  умножих го с 2  7/10 към произведението прибавих 3/10 и получих 3 . Кое е намисленото число?  Забележка 7/10 и 3/10 са дроби!

Публикувана на: 19-4-2012
5 клас
Задача 1643

В туристически маршрут с дължина 680 км  е предвидено 170 км да се изминат с автомобил, 34 км пешком, 85 км на кон, 51 км с лодка и останалата част от маршрута - с параход. Каква част от маршрута е определена за всеки вид придвижване? Запишете резултата в несъкратима дроб.

Публикувана на: 23-3-2014
5 клас
Категория: делимост
Задача 2188

Намерете най-голямото петцифрено естествено число, което се записва с различни цифри и което е кратно на 9 и на 11

Публикувана на: 19-10-2017
5 клас
Задача 1146

Възможно ли е така да подредим  всичките 10 различни  цифри,  че да получим число, което се дели на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9?

Публикувана на: 13-2-2013
1