Сравнявяне на дроби. Събиране и изваждане на дроби с равни знаменатели

Сравнявяне на дроби. Събиране и изваждане на дроби с равни знаменатели

Правила за сравняване на обикновенни дроби

1. От две дроби с равни знаменатели е по-голяма тази, която има по-голям числител.

 a        b  
—  > —   ⇔ a > b
 c       c


2. От две дроби с равни числители е по-голяма тази, която има по-малък  знаменател.

a        a  
—  > —   ⇔ b < c

 b       c

 

3. Дроби с различни знаменатели сравняваме, като ги приведем към общ знаменател.

4.Всяка неправилна дроб е по-голяма от коя  да е правилна дроб.

 

Събиране и изваждане на дроби с равни знаменатели

Сборът на две дроби с равни знаменатели е дроб със същия знаменател и числител  равен на сбора на числителите на дробите които събираме.

a         b        a + b
—  +  — =  ———
 c        c             c

 

Разликата на  две дроби с равни знаменатели е дроб със същия знаменател и числител  равен на разликата на числителите на двете дроби.

a         b        a - b
—  -  — =  ———
 c        c           c

5 клас
Категория: дроби
Задача 734

а) Всяка правилна дроб е ----------------- от единица !
б) Всяка неправилна дроб е -------------------- или на единицата!
в) Дроби с различни  знаменатели се сравняват като --------------------- знаменатели!
г) От две смесени числа с равни цели части по-голямо е това, на което ------------------- е по-голяма!

Публикувана на: 17-3-2012
5 клас
Задача 121
                                           1
Представете числото   1 —    
                                          12

като сбор на 3 дроби, числителите на които са равни на 1.

Публикувана на: 12-4-2011
5 клас
Задача 1446

Отсечка е разделена на 6 равни части, а после всяка част е разделена на 3 равни части. Оцветени са 7 от получените части. Каква част от цялата отсечка е оцветена?

Публикувана на: 04-10-2013
5 клас
Категория: дроби
Задача 1644

Запишете като смесено число следните дроби:

а) 15:4, 18:5, 23:10, 46:15;

б)125:12, 228:23, 164:15, 212:21

Публикувана на: 25-3-2014
5 клас
Категория: дроби, математика
Задача 745

Ако към едно число се прибави сборът на 3/11 и 2/11 се получава 10/11 открийте числото ? Забележка числата са дроби!

Публикувана на: 22-3-2012
5 клас
Задача 1334
Публикувана на: 06-5-2013
5 клас
Категория: Дроби
Задача 786

Намислих едно число,  умножих го с 2  7/10 към произведението прибавих 3/10 и получих 3 . Кое е намисленото число?  Забележка 7/10 и 3/10 са дроби!

Публикувана на: 19-4-2012
5 клас
Задача 1643

В туристически маршрут с дължина 680 км  е предвидено 170 км да се изминат с автомобил, 34 км пешком, 85 км на кон, 51 км с лодка и останалата част от маршрута - с параход. Каква част от маршрута е определена за всеки вид придвижване? Запишете резултата в несъкратима дроб.

Публикувана на: 23-3-2014
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 152

Запишете всички десетични дроби, които: 
а) съдържат в дробната си част само десети и стотни и са между 2,62 и 2,69;
б) съдържат в дробната си част само десети и са между 25,8 и 26,69.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 1687
Публикувана на: 22-4-2014
1