Привеждане на дроби към общ знаменател. НОЗ

Привеждане на дроби към общ знаменател. НОЗ

Когато заменяме няколко дроби с равни на тях дроби, които имат едни и същи знаменатели, казваме, че привеждаме дробите към общ знаменател.

                                                                                              1        2
Например:  Привеждаме към общ знаменател дробите  —  и  —
                                                                                              2        3

   ( 3                              ( 2    
1        3                      2          4
— =  — ;                  —   =  —
 2       6                     3          6

 

Общият знаменател трябва да е число, което е кратно на всички   знаменатели на дадените дроби.

В горния пример знаменателите 2 и 3 имат много общи кратни 6, 12, 18,  24 и т.н., като всяко от тях може да е общ знаменател на дробите.

Най-малкия общ знаменател (НОЗ) е най-малкото общо кратно (НОК)  на всички знаменатели.

 

Привеждането към общ знаменател на обикновенните дроби става като:

1.      Намираме НОК на всички знаменатели;

2.      Определяме  допълнителните множители на всяка дроб.

3.      Разширяваме дробите със съответния допълнителен множител.

5 клас
Категория: числови изрази
Задача 879

а) Пресметнете стойността на израза

А= ( 1 1/3  + 4/5 ) . 30 - ( 17,1 . 3,17 - 3,17 . 7,1 ) - 23/10

б) Намерете неизвестното число X , ако

( 8,5 - x ) :1/2 + 5/6 = 1 1/3 + 0,5 . 5 ;

в) Коя е цифрата , която се намира на 2007-мо място в десетичния запис на дробта с числител , равен на стойноста на израза от а) и знаменател , равен на стойноста на неизвестното число от б)


Забележка : 1 1/3 и 1 1/3 са СМЕСЕНИ ЧИСЛА
                       4/5 , 23/10  ,  1/2  ,  5/6  ,  са ДРОБИ

Публикувана на: 14-8-2012
5 клас
Категория: дроби
Задача 1644

Запишете като смесено число следните дроби:

а) 15:4, 18:5, 23:10, 46:15;

б)125:12, 228:23, 164:15, 212:21

Публикувана на: 25-3-2014
5 клас
Категория: дроби, математика
Задача 745

Ако към едно число се прибави сборът на 3/11 и 2/11 се получава 10/11 открийте числото ? Забележка числата са дроби!

Публикувана на: 22-3-2012
5 клас
Задача 1334
Публикувана на: 06-5-2013
5 клас
Категория: Дроби
Задача 786

Намислих едно число,  умножих го с 2  7/10 към произведението прибавих 3/10 и получих 3 . Кое е намисленото число?  Забележка 7/10 и 3/10 са дроби!

Публикувана на: 19-4-2012
5 клас
Категория: дроби
Задача 734

а) Всяка правилна дроб е ----------------- от единица !
б) Всяка неправилна дроб е -------------------- или на единицата!
в) Дроби с различни  знаменатели се сравняват като --------------------- знаменатели!
г) От две смесени числа с равни цели части по-голямо е това, на което ------------------- е по-голяма!

Публикувана на: 17-3-2012
5 клас
Задача 1643

В туристически маршрут с дължина 680 км  е предвидено 170 км да се изминат с автомобил, 34 км пешком, 85 км на кон, 51 км с лодка и останалата част от маршрута - с параход. Каква част от маршрута е определена за всеки вид придвижване? Запишете резултата в несъкратима дроб.

Публикувана на: 23-3-2014
5 клас
Задача 121
                                           1
Представете числото   1 —    
                                          12

като сбор на 3 дроби, числителите на които са равни на 1.

Публикувана на: 12-4-2011
5 клас
Категория: десетични дроби
Задача 152

Запишете всички десетични дроби, които: 
а) съдържат в дробната си част само десети и стотни и са между 2,62 и 2,69;
б) съдържат в дробната си част само десети и са между 25,8 и 26,69.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Категория: дроби
Задача 2390
Публикувана на: 26-12-2018
1