Лице на четириъгълник

Лице на четириъгълник

 

Всеки четириъгълник се разделя от диагонал на два триъгълника. Лицето S на четириъгълника е сбор от лицата на двата триъгълника.  S = S1 + S2  или S = S3 + S4

5 клас
Задача 776

ABCD е четириъгълник с лице 58 кв. см. и диагонал AC = 14,5 см. Ако ACBD, намерете дължината на диагонала BD.

Публикувана на: 01-4-2012
5 клас
Задача 1775
Публикувана на: 23-8-2014
5 клас
Задача 1083

 Диагоналите АС и ВD на четириъгълника АВСD са взаимно перпендикулярни и имат дължина 6 см и 10 см. Колко е лицето на АВСD?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Категория: Четириъгълник
Задача 2129
Нека ABCD е четириъгълник и нека т.О е пресечна точка на диагоналите AC и BD, като ги разполовява. Ако S ABO = 5кв.см, то S ABCD е:
Публикувана на: 11-6-2017
5 клас
Задача 516

В четириъгълник ABCD от върховете A и C са начертани перпендикуляри AM и CN към BD. Намерете:

- SABCD ако BD = 12 см.  АМ = 6,2 см и CN = 5,6 см

-BD ако SABCD = 33,6 кв.м  и  AM = CN = 4.2 м

Публикувана на: 12-12-2011
5 клас
Задача 535

Трапецът ABCD има лице S, основи а, b и височина h. Намерете b, ако S = 40,5 см, h = 6 см и а = 85 мм.

Публикувана на: 21-12-2011
5 клас
Задача 1581

Аквариум има формата на правоъгълен паралелепипед с дължина 6 дм, широчина 3 дм и лице на повърхнината /основа и околни стени/ 111,6 кв.дм. Намерете височината му.

Публикувана на: 02-2-2014
5 клас
Задача 528

  Даден е триъгълник ABC  с лице S. Върху лъчите AB , BC и CA са взети съответно точки M, N, P такива че

AB = 3.AM,  BN = 3.BC , CP= 4.CA. Да се намери лицето на триъгълника MNP?

 

Публикувана на: 17-12-2011
5 клас
Категория: математика
Задача 1014

Лице на три.ABC(C=90) e 24 кв.см.Едния му катет е 6см., обиколката му е .Намерете дилжината на:

Публикувана на: 05-12-2012
5 клас
Задача 2288

∆ABC BC = 27 cm и ha = 10 cm. Точката P лежи на страната BC и BP = 9 cm. Намерете лицата на триъгълниците ABP и ABC и ги сравнете.

Публикувана на: 30-3-2018
1