Лице на триъгълник

Лице на триъгълник

Отсечките AA1, BB1 и CC1 се наричат височини на триъгълника ABC.
AA    |    BC                BB1   |    AC                  CC1   |    AB

Височините през върховете A, B и C се означават с ha , hb и hc.

Лицето на триъгълник се намира по формулите

         a . hа
S = ————
            2
         b . hb
S = ————
            2
         c . hc
S = ————
            2

 

5 клас
Задача 528

  Даден е триъгълник ABC  с лице S. Върху лъчите AB , BC и CA са взети съответно точки M, N, P такива че

AB = 3.AM,  BN = 3.BC , CP= 4.CA. Да се намери лицето на триъгълника MNP?

 

Публикувана на: 17-12-2011
5 клас
Задача 124

Единия катет на правоъгълен триъгълник е 6 см, а лицето му е 18 кв. см. Проверете равнобедрен ли е този триъгълник?

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Категория: триъгълник, лице
Задача 527

В остроъгълния триъгълник ABC CD е височина. Точката M е от височината CD. Ако CM = 6 см и AB = 9 см, намерете сбора от лицата на триъгълниците AMC и CMB.

Публикувана на: 16-12-2011
5 клас
Задача 126

Лицето на триъгълник е 60 кв. см. Две от средите на страните му са съединени със срещуположните им върхове. Намерете лицата на получените четири части на триъгълника.

Публикувана на: 13-4-2011
5 клас
Задача 620

За равнобедрен трапец ABCD S=3 кв.м., b = 1,2 м. и h = 1,5 м. Намерете лицата на триъгълник ADD1 и триъгълник BCC1, където DD1  и CC1 са височини на трапеца.

Публикувана на: 26-1-2012
5 клас
Задача 1065

Правоъгълен триъгълник има катети a,b и лице S. Ако а = 5.2 см и S = 12,48 кв.см, намерете b.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1865

Обиколката на триъгълник АBC e 16,2 см. Височината от върха B е два пъти по-голяма от височината от върха A, а страната AB e 1,2.BC. Да се намерят страните на триъгълника ABC.

Публикувана на: 25-3-2015
5 клас
Задача 1390

В квадрата ABCD е вписан равностранен триъгълник EFG така, че върхът му G е средата на BC. Намерете отношението на лицата на тези фигури.

Публикувана на: 05-6-2013
5 клас
Задача 125

Бедрото на равнобедрен триъгълник е 8 см, а височината, прекарана към него е 5 см. Проверете вярно ли е, че височината към другото бедро е също  5 см.

Публикувана на: 13-4-2011
1