Успоредник, ромб и трапец

Успоредник, ромб и трапец

 Четириъгълник, на който срещуположните страни са успоредни се нарича успоредник.
ABCD е успоредник  ⇔ AB || BC, AD || BC.

Срещуположните страни на успоредника са равни.

Обиколка на успоредника
P = a + b + a + b
P = 2.a + 2.b

 

 

Успоредник с четири равни страни се нарича ромб.

P = a + a + a +a
P + 4.a

 

 

Четириъгълник, на който две срещуположни страни са успоредни, а другите две срещуположни страни не са успоредни, се нарича трапец.
Успоредните страни на трапеца се наричат основи.
Неуспоредните страни се наричат бедра.

AB || CD        AB - голяма основа  и CD - малка основа

AD и BC са бедра;  AC и BD - диагонали на трапеца.

 

 

Трапец с равни бедра се нарича равнобедрен трапец.

 

 

 

Трапец,  на който едното бедро е перпендикулярно на основите, се нарича правоъгълен трапец.

P = AB + BC + CD + DA

5 клас
Задача 581

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 кв.см. Намерете височината на ромба.

Публикувана на: 10-1-2012
5 клас
Задача 1764

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 см². Намерете разстоянието между две срещуположни страни на ромба в милиметри. 

Публикувана на: 31-7-2014
5 клас
Задача 1668

В равнобедрен триъгълник са отбелязани средите M и N на бедрата  и точките M1 и N1 такива, че MM1 и NN1 са перпендикулярни на основата. Получените четири точки са съединени, както е показано на чертежа. Покажете, че от получените части може да се сглоби ромб.

Публикувана на: 01-1-1970
5 клас
Категория: трапец, геометрия
Задача 767

ABCD е трапец (AB II CD). Диагоналите AC и BC се пресичат в точка O. Покажете, че:

а) SABC = SABD;
б) SACD = SBCD;
в) SAOD = SBOC

Публикувана на: 28-3-2012
5 клас
Категория: геометрия, трапец
Задача 160

Обиколката на трапец е 64 см, сборът от бедрата му е 3,6 дм, а височината му е 16,8 см. Намерете лицето на трапеца.

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Категория: геометрия, трапец
Задача 735

Лицето на равнобедрен трапец е 44 кв. дм., височината му е 4 дм., а бедррото е 5 дм. Намерете обиколката на трапеца.

Публикувана на: 18-3-2012
5 клас
Категория: геометрия, ромб
Задача 132

Страната на ромб е 14 см, а височината към нея е 10 см. Намерете височината към съседната на дадената страна. Вярно ли е, че тя е равна на дадената височина?

Публикувана на: 16-4-2011
5 клас
Задача 1063

Успоредник има обиколка P = 40 см, лице S = 48 кв.см и височина ha = 4 см. Намерете страните а и b на успоредника и височината hb.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1067

Ако лицето на успоредник е  S = 122,4 кв.см, hb = 15,3 см, a = 3b, намерете b, ha.

Публикувана на: 13-1-2013
1