Перпендикулярни и успоредни прави

Перпендикулярни и успоредни прави

 Ъгълът OBC е прав. Най-късото разсстояние от  точка О до правата m е OB т.е при правия ъгъл.

Казваме, че правите OB и AC са перпендикулярни. Записваме OB   І   AC и четем OB е перпендикулярна на AC. Казваме,че отсечата OB е перпендикуляр, спуснат от точка О към правата m. Разстоянието от точка О до правата m наричаме дължина на OB.

 

 

 

 От първата схема виждаме, че ако продължим правите m и n те ще се пресекат. 
M1N1 = 1 см;  M2N2 = 2 см; 
M1N1 <  M2N2 ;

На втората схема се вижда, че:
A1B1 = 2 см;  A2B2 = 2 см;  A3B3 = 2 см;  
A1B1 =   A2B2 =   A3B3

Разстоянието от точките на правата a до правата  b е едно и също. Ако продължим правите, те няма да се пресекат.

Правата a и b се наричат успоредни прави. Записваме a || b и четем a е успоредна на b. Разстоянията от точките на правата a до правата  b  са равни.

Срещуположните страни в правоъгълника и квадрата са равни.

5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 653

Вълк забелязал заек на 22 метра от себе си и хуква след него. За времето, за което вълкът прави един скок от 5 метра, заекът прави скок от 3 метра. Ще успее ли заеккът да се скрие от вълка в храстите, към които тича, ако те са на 20 метра от него в момента, в който вълкът го забелязва?

Публикувана на: 11-2-2012
5 клас
Задача 1083

 Диагоналите АС и ВD на четириъгълника АВСD са взаимно перпендикулярни и имат дължина 6 см и 10 см. Колко е лицето на АВСD?

Публикувана на: 19-1-2013
5 клас
Задача 1668

В равнобедрен триъгълник са отбелязани средите M и N на бедрата  и точките M1 и N1 такива, че MM1 и NN1 са перпендикулярни на основата. Получените четири точки са съединени, както е показано на чертежа. Покажете, че от получените части може да се сглоби ромб.

Публикувана на: 01-1-1970
5 клас
Категория: дирихле
Задача 951

Във вътрешността на 2n-ъгълник е взета точка P. Построени са правите,определени от F и върховете на 2n-ъгълника. Докажете, че има страна на многоъгълника,която няма обща вътрешна точка с нито една от построените прави.

Публикувана на: 19-10-2012
5 клас
Задача 1693

Правоъгълник е разделен чрез две прави, успуредни на съседни страни, на четири по-малки правоъгълника, три от които имат:

 а/ Р1 = 6 см., Р2 = 8 см., Р3 = 10 см. Да се намери Р на правоъгълника.

 в/ S1 = 4 кв. см., S2 = 6 кв. см., S3 = 8 кв. см. Да се намери S на правоъгълника.

Публикувана на: 23-4-2014
5 клас
Категория: движение
Задача 1296

Тигър подгонва антилопа , която е на 5 метра пред него по права пътека.  Докато  тигърът прави един скок от 3 метра , антилопата изминава 2 метра. След колко скока тигърът ще  настигне антилопата?

Публикувана на: 16-4-2013
5 клас
Задача 95

Колко пресечни точки могат да имат най-много четири прави в равнината?

А) 1                     Б) 3                       В) 4                        Г)  5                                   Д)  6

Публикувана на: 24-3-2011
5 клас
Задача 1931

Върху страната AB на правоъгълника ABCD са избрани 7 различни точки, които не съвпадат с A и B, и през всяка от тях е построена права, успоредна на BC. Върху страната AD на същия правоъгълник са избрани 5 различни точки, които не съвпадат с A и D, и през всяка от тях е построена права, успоредна на AB. Пресметнете броя на всички правоъгълници, които се получават на тези прави.

Публикувана на: 08-10-2015
1